MAKALE SAYFASI

 
KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK 2009/15431) (18.09.2009)

»Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Giderlerinde Eski Ve Yeni Teşvik Sistemi - Altar Ömer ARPACI
»Türkiye'de Uygulanan Teşvik Politikaları
»Devlet Yardımları ve Kobi Kredileri
»Yatırımlarda Devlet Yardımları ile İlgili Mevzuat
»Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Hareketi
»Eğitimin ekonomik ve sosyal faydaları ve Türkiye'de eğitim ekonomik büyüme ilişkisinin araştırılması Fatih TÜRKMEN
»Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Filiz GİRAY
»
Kayıtdışı Ekonomi, İstihdam Ve İşsizlik Dr. Ahmet Tıktık
»Türkiye'de Kayıtdışı Sektör: Boyutları, Etkileri, Ve »Kayıtdışı Sektörü Küçültme Konusunda Öneriler Yrd.Doç.Dr. Neşe Algan
»Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği Vuslat Us
»Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Cihat Ertürk
»Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini Hakan ÇETİNTAŞ, Hasan VERGİL
»Türkiye'de Kayıtdışılığın Fayda-Maliyet Analizi Hakan Çetintaş
»Kayıtdışı Ekonomi Ve Vergileme Prof.Dr. İzzettin ÖNDER

»Bölüşüm Piyasada Olmalı Mehmet Altan
»Dağılamayan Gelir Mustafa Sönmez
»
Özelleştirilen Kuruluşların Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Faaliyet Bilgileri
»
Türkiye'de Yabancı Sermaye Mevzuatı Ve Yatırımları Mehmet Onaner
»Büyüme-İstikrar-Yabancı Sermaye İlişkisi Prof. Dr. Erdoğan Alkin
»
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Kriz Yönetimi – Dr. Yeter DEMİR
»Uluslararası Para Reformu Tartışmaları: Üretim Sistemi Düzelmeden Mümkün Mü? - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şişman
»Dünyada Yoksulluk , Kalkınma Üzerine Bir Deneme Hasan Ceylan Selçuk Duranlar
»Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Arayışları Bengü YİĞİTGÜDEN
»Yeni Dünya Düzeni Eskiyor mu ? A.Asım Arar
»OECD Ülkelerinde Demografik Eğilimler ve Muhtemel Etkileri Selamet Yazıcı
»Dünya Ekonomisinin Yeni Sorunu: Çin Tehdidi TİSK
»Küresel İşsizlik 2003'te Rekor Düzeyini Korudu Gülay ASLANTEPE
»Yeni Savaşların Gizli Yüzü: Özel Askeri Şirketler Filiz Çulha Zabcı
»Some Recent Changes on the Relations Between the Metropoles and the Periphery of the Imperialist System Korkut Boratav
»OECD Mali Destek Fonu ve IMF: İki Devin Karşılaşması Gaye Larisa ÖZYÜNCÜ
»Petrol: 2004'ün Kızışan Pazarı
»Global Finansal Piyasalardaki Bozulmalar: Kamu Politikasının Rolü Michael H. Moskow
»Yoksulluk Olgusu Ve Dünya Bankası Ayşe Meral Uzun 
»Tersane İşyerlerinde Mevcut Olan İş İlişkileri Bağlamında İş Sağlığı ve Güvenliği – Şeref Özcan
»Türkiye Ve Avrupa Birliğinde Süt Hayvancılığının Mevcut Durumu İle Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Polonya Hayvancılığına Olan Etkilerinin İncelenmesi - Cevher Özden, Yaşar Gürgen
»Avrupa Birliği'nde Mali Transferler - Yrd. Doç.Dr. Süleyman Ulutürk »
Avrupa Birliği Ve Türkiye'de Mali Yardımları - Yrd. Doç.Dr. Süleyman Ulutürk
»Çağdaş Örgüt Yapıları: Şebeke Organizasyonlar – Dr. Yeter DEMİR
»Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Kriz Yönetimi – Dr. Yeter DEMİR
»Kamu Yatırımlarında İsraf: Kim, Kimin Parasını Nasıl Harcamalı? – Dr. Ayhan Sarısu
»Finansal Araçlar Finansal Varlıklar ve Finansal Borçlar Değerleme Uygulamaları - Gökhan Çözeli
»Yargıtay'ın Siyasi Partiler Hakkındaki Kapatma Davalarının İMKB Üzerine Etkisi: 17 Mart 2008 Anomali Örnegi - S . Esat Bora
»Yeni Milli Gelir Serisi ve Analizi – Zafer Yükseler
»Enerji Sektöründe Küreselleşme, Özelleştirme Bağlamında  Taşeron  (Alt İşveren) Uygulamaları – Resul Limon
»Müşteri Sadakati İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma – Yard. Doç. Dr. Kahraman ÇATI, Cenk Murat KOÇOĞLU
»Structural Transformation in the Turkish Mining Industry Structural Transformation in the Turkish Mining Industry - Dr. Selahaddin Anaç , Dr. Nejat Tamzok
»Uluslararası Sözleşmeler Işığında 4857 Sayılı İş Kanununda Kadın İşçiyi Koruyan Hükümler – Tamer Soysal
»Tele Çalışma - Tamer Soysal
»Türkiye'nin Ortadoğu Politikasının Stratejik ve Ekonomik Analizi: Zaaflar-Yapılması Gerekenler – Kerem Öten
»OEKK Varsayımlarından Otokorelasyon Problemi Düzeltmesine İlişkin GEKK Yöntemine Alternatif Bir Yaklaşım – Salih Sertbaş
»11 Eylül Ekonomisi Ve Savaş İmparatorluğunun Yükselişi – Dr. Arzu Azer
»Türk Anayasa Yargısında Arındırma (ma) Sorunu: Bütçe Yasası ve anayasa Yargısı – Dr. Nahit Yüksel
Siyasetin Can Simidi: Partilere Hazine Yardımı - Dr. Nahit Yüksel
»Altyapı Yatırımlarında Kamu Ve Özel Sektör İşbirlikleri 1 – Ayhan Sarısu
»Altyapı Yatırımlarında Kamu Ve Özel Sektör İşbirlikleri 2– Ayhan Sarısu
»Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi İle Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Taslağı Tasarısının Değerlendirilmesi Ayhan Sarısu
»Rekabet Hukuku Açısından Hakim Durum, Özerk Kurullar ve Özelleştirme – Ayhan Sarısu
Anayasa, Rekabet Hukuku Ve Özelleştirme – Ayhan Sarısu
»Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Yönetimi Ve Değerlendirilmesi – Dr. Yeter Demir
»Konut Ediniminde Alternatif Finansman Yöntemi: Mortgage – Ercan Alptürk
Dövize Endeksli Kredilerin Vergisel Boyutu – Ercan Alptürk
Mortgage Sisteminin Püf Noktaları – Ercan Alptürk
Küresel Sermaye Ve Sıcak Para Gerçeği - Ercan Alptürk
Probabilistic Prediction of Bankruptcy with Financial Ratios - An Empirical Study On Swedish Market - Tuğba Keskinkılıç, Güneş Sarı
Economic Determinants of German Foreign Direct Investment in Turkey - Y. Doç. Dr. Güven Delice
Türk Parlamento Hukukunda “Bütçe” Komisyonu - Dr. Nahit Yüksel
Türkiye'de Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı - Selim Şanlısoy, Abdülvahap Özcan
The Mining Industry Of Turkey – Selahaddin Anaç, Nejat Tamzok
Yüksek Denetimde Çağdaş Gelişmeler ve Sayıştayın Konumu  - Dr. H. Ömer Köse
İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecinde Ücret Yönetimi Sisteminin Değerlendirilmesi - Dr. Yeter Demir
Çağdaş İktisadi Düşüncede Sol Perspektifler – Yakup Akkuş
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama Ve Karşılaştırma Çalışması – H. Nejat Basım, Harun Şeşen
Cari Açıkların Sürdürülebilirliği Sorunu Ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler – Prof. Dr. Muhammet Akdiş
Offshore Bankacılığındaki Gelişmelerin Karapara Ve Karaparanın Aklanmasına Olan Etkileri – Prof. Dr. Muhammet Akdiş
Türkiye'nin Borç Gelişimi – Sorunlar/Öneriler - Prof. Dr. Muhammet Akdiş
Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Yol Açtığı Finansal Krizler Ve Bu Krizleri Önlemede Kullanılabilecek Araçlar: Tobin Vergisi - Prof. Dr. Muhammet Akdiş
Atatürk Döneminde (1923-1938) Ekonomik Örgütlenme – Prof. Dr. Meral Tecer
Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar - Dr. Özlem Alikılıç, Dr. Ferah Onat
Egemenlik, Bölgesellik Ve Finansın Küreselleşmesi - Eric Helleiner (Çev. Filiz Cicioğlu, Şükrü Cicioğlu)
Devletler mi? Egemenlik mi? Dönüşüm Çağında Kapitalistlerin Çıkmazı - Immanuel Wallerstein (Çev: Şükrü Cicioğlu)
Küreselleşme Ve Egemenlik - Stephen Krasner (Çev. Filiz Cicioğlu, Şükrü Cicioğlu)
Finansal Globalizasyon - James Tobin (Çev: Şükrü Cicioğlu)
Dalgalı Kur Politikasının Kriz Sonrası İktisadi Parametrelere Ve Sektörlere Etkisi - Arş. Gör. Şükrü Cicioğlu
Fiyat İstikrarının Sağlanmasına Yönelik Alternatif Bir Para Politikası Stratejisi: Enflasyon Hedeflemesi - Arş. Gör. Şükrü Cicioğlu
Finansal Regulasyon Çerçevesinde Finansal Sistemin Yeniden Yapılandırılması Ve Türkiye - Arş. Gör. Şükrü Cicioğlu
İktisat Eğitimine İlişkin Temel Sorunlar Ve Öneriler - Prof. Dr. Salih Şimşek, Arş.Gör. Şükrü Cicioğlu
Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Gereği Ve Reform Paketi – Arş. Gör. Mehmet Zeki Ak, Arş.Gör. Şükrü Cicioğlu
Makro Ekonomik Reform Sürecinden Mikro Ekonomik Reform Sürecine - Arş.Gör. Şükrü Cicioğlu
Mortgage (Tutulu Satış) Konut Finansman Sistemi – Arş. Gör. Fatih Gümüş, Arş.Gör. Şükrü Cicioğlu
Katma Değer Vergisi'nin Bütçe İçindeki Yeri Ve Gıda Ürünlerinde Katma Değer Vergisi İndirimi - Arş.Gör. Şükrü Cicioğlu, Arş. Grv. Hakan Yavuz
Türkiye'nin Bütçe Performansı Ve Bütçe Projeksiyonu - Arş. Gör. Şükrü Cicioğlu
Kalite İyileştirmede İstatistiksel Proses Kontrollerinin Rolü – Dr Yeter Demir
Stratejik Plan(Lama) Ve Performans Bütçeleme (Fransa İçişleri Bakanlığı Örneği) – Ahmet Apan
AB Mevzuatında Yerellik (Subsidiarity) İlkesi – Ahmet Apan
Türkiye'de Kalkınma Planları Ve Sosyal Güvenlik Reformu – Ahmet Apan
Bölge Kavramı Ve Bölgesel Kalkınma Ajansları - Ahmet Apan
Türkiye'de İç Göç Olgusu: Nedenler Ve Sonuçlar - Ahmet Apan
Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam Ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi - Yard. Doç. Dr. Ferah Onat, Öğr. Gör. Dr. Özlem Aşman Alikılıç
Küreselleşme, Serbestleşme Ve Kömür Endüstrisi – Nejat Tamzok
Regional Disparities in Turkey and Decentralisation as an Approach of Regional Economic Development - Farız Taşdan
İş Etiği Kavramı ve İşletmeler Açısından Önemi - Dr. Yeter Demir
İşletmelerde Çatışma Süreci Ve Bu Sürecin Örgütsel Yapı Açısından Değerlendirilmesi - Dr. Yeter Demir
Yeni Kamu Mali Yönetimi Sistemi ve Düzenleyici Etki Analizi (DEA) - Dr. Nahit Yüksel
2002 - 2006 Döneminde Türk Ekonomisinde Döviz Kuru Dalgalanmaları: Nedenleri, Etkileri ve Politika Kararları - Dr. Zafer Yükseler
Üretim Sürecinde Yaşanan Dönüşümler ve Esneklik - Yusuf Özel 
Doğu Anadolu Projesi DPT
Doğu Karadeniz Projesi DPT
Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Işığında Türkiye Ekonomisi (2002-2006 Dönemi) - Yusuf Özel
Yeni Kamu Yönetimi – Japonya Uygulaması - Hiromi Yamamoto (Çev: M. Akif Özer)
Liberal Batı Demokrasileri Ve T ürk Kamu Yönetimi Sistemindeki Gelişmeler - Dr. Recep Kızılcık
Hızlı Kırsal Değerlendirme Yöntemi: Alpağut Köyü Örneği (Seben, Bolu) - Tülay Cengiz, Hayran Çelem

EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamalarının Çalışanların Tükenmişlikleri Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
- H. Nejat Basım, Harun Şeşen
Türkiye'de Cari Açığın Belirleyicileri - Serdar Erkılıç
Yenilik Çeşitleri - Sevinç Vıcır
Asimetrik Bilgi - İktidar ve Kurumsal Düzenleme Üzerine - Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK, Arş. Gör. Adem KARAKAŞ
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kavramlarına Genel Bir Bakış ile “Trips” Anlaşması Modeli ve FISAUM - Fatih Uzun
Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması - Yrd. Doç. Dr. Nejat BASIM, İlker TATAR, Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN

Girişimcilikte Bir Finasman Modeli Olan Melek Yatırımcı - Yrd. Doç.Dr. Selma Akpınar, Öğr. Gör. Güler Dinçel
Ticarette Yurtiçi Eğilimi Karmaşası - A. Ufuk Yıldız
Bilgi Toplumunda Beşeri Sermaye ve Kalkınma İlişkisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme - Deniz Özyakışır
Kamu İçin Bir Öneri: Süreç Esaslı İç Kontrol Sistemi - Hayrullah Keleş
Örgütlerde Stresin Verimlilik Ve Performansla Etkileşimi - Yrd.Doç.Dr.Gülten Eren Gümüştekin, A. Bircan Öztemiz
Enflasyonun Ve Faiz Oranlarinin 2002-2006 Döneminde Türkiye'de Gayrimenkul Yatirim Ortakliklarina Etkisi - Bilal Özdemir, Fatma Türker
İktisadî Kalkınma'da Washington Konsensunun Rolü Ve Türkiye'nin Durumu - Bilal Özdemir
Apartheid Global - Samir Amin (Çev: Çetin Gürer)
Verimlilik ve MPM – Prof. Dr. Hasan Gürak
Enerji Verimliliği Ve Türkiye - Müslüme Narin, Sevim Akdemir

2002-2006 Döneminde Türkiye'de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Enflasyon Ve Faiz Oranlarının Etkisi - Bilal Özdemir İle Fatma Türker
Avrupa Birliği'nin Zor Tercihi; Türkiye Yakın Bir Dost Mu Uzak Bir Arkadaş Mı Olacak? - Kerem Öten
Credit Derivatives İn Managing Off Balance Sheet Risks By Banks – Murat Çakır
Firma Başarısızlığının Dinamiklerinin Belirlenmesinde Makine Öğrenmesi Teknikleri: Ampirik Uygulamalar Ve Karşılaştırmalı Analiz – Murat Çakır
Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-1989) Üzerine Okuma Notları – Ata Devrim
Avrupa Birliğinin Kobiler İçin Oluşturduğu İş Geliştirme Merkezleri Ve Türkiye'de Kocaeli İş Geliştirme Merkezi (Abigem) Tecrübesi - Yrd. Doç. Dr. Faik Çelik, Hakan Avdan
Türkiye'de Ve Dünya'da Boya Sanayine İktisadi Bakış Ve Türk Boya Sanayinde Kriz Tepkisi - Yrd. Doç. Dr. Faik Çelik, Dr. Ali İhsan Özeroğlu
Örgütsel Stres Yönetimi Ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Uygulama - Yrd. Doç. Dr. Gülten Eren Gümüştekin, Ali Bircan Öztemiz
Kobi Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim Ve Organizasyon Sorunları: Kütahya Seramik Sanayi Örneği - Yrd. Doç. Dr. Gülten Eren Gümüştekin
Educational Backgrounds Of Contemporary Turkish Elites - Ass. Prof. Dr. D. Ali Arslan, Ass. Prof. Dr. Gülten Eren Gümüştekin
Organizasyonlarda Ölçek Küçültme Ve Ölçek Küçültme Çalışmalarında Önem Taşıyan Unsurlar - Yrd. Doç. Dr. Gülten Eren Gümüştekin
İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri - Yrd. Doç. Dr. Gülten Eren Gümüştekin
Küreselleşme Ve Tarım Politikaları Bağlamında Küba Ekonomisi - Doç. Dr. Mehmet Yiğit, Dr. Ümit Güner
AB Üyesi Ülkelerde Ve Aday Ülkelerde Ekonomik Gelişmeler - Selin Dilekli , Tarık Eraslan
Yerel Yönetimlerde İl Planlamasının İşlevi - Vedat Atacan
Turkey's EU Membership Process: Short Term Problems and Long Term Perspectives - Kader Sevinç
Uluslararası Alanda Ortaya Çıkan Korumacı Eğilimler Küreselleşme Sürecini Etkiler Mi? - Dr. Mustafa Duran
Ulus-Devletin ÇUS'larla İmtihanı - Deniz Özyakışır
Ulus-Devlet ve Milli Egemenlik Bağlamında Teorik Bir Küreselleşme Eleştirisi - Deniz Özyakışır
Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neo-liberal Politikaların Etkileri - Mehmet Dikkaya , Deniz Özyakışır
Merkez Bankasının Bağımsızlığı - Ayhan Bülent Toptaş
Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı: Türkiye Örneği Doç. Dr. Hakan Ongan
Farklı Potansiyel Üretim ve Üretim Açığı Hesaplamaları ve Bir Uygulama Doç. Dr. Hakan Ongan
Gelir Eşitsizliği, doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ters U Eğrisi Doç. Dr. Hakan Ongan
The Nature of Impulse Mechanism: An Empirical Study for Turkey Doç. Dr. Hakan Ongan, Dr. Murat Demiröz
Türkiye'de Enflasyon ve Devalüasyon İlişkisi Doç. Dr. Hakan Ongan
Akademik Ortamlarda Meydana Gelen Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Usullerinin Kullanımı Çev. Yard. Doç. Dr.Ömer Özkan
Marka Seçimi Davranışı Ve Marka Seçimine Etki Eden Marka Bağlılığının Davranışsal Boyutu Ayşe Ersoy
Servqual: müşterinin hizmet kalite algısını ölçmede çoklu birim ölçeği A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml (Çev: Ayşe Ersoy)
Economic And Social Issues Of East And Southeast Turkey: Policy Implications İlhan Öztürk
Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi Yrd. Doç. Dr. H. Naci BAYRAÇ
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri İstihdam ilişkisi Gökhan GÜDER, Kamil TAŞCI
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Yazılım Endüstrisindeki Rolü: Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği Kamil TAŞCI, Gökhan GÜDER
Doğal Düzen Ve Tek Vergi Denemeleri: Fizyokrat Okul Ve Takipçileri Salih ALP, Âdem KARAKAŞ
Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin Başarıya Ulaşmasında Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Yönteminin Etkisi ve Bir Uygulama Mehmet A. Çakırer
Kamu Yönetiminde Verimlilik Devrimi Outsourcıng Mehmet Akif Çakırer
Yeni Ekonomi: Piyasa, Rekabet Ve Ar-Ge Nurcan KILINÇ
Beyin Göçüyle Sömürgeciliğe Devam Yrd. Doç. Dr. Ayhan Gençler
Düzenleme Yaklaşımı Üzerine Bir Deneme İsmail Doğa Karatepe
Uluslararası Tüketim Korelasyonları Bilmecesi Mehmet Kara
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Tarıma Yönelik Destekleme Politikaları ve Bu Politikaların Karşılaştırılması - Ufuk Yıldız
Uluslararası Taşıma İşlerinde Çalıştırılanlara Ödenen Hacırahların Prime Tabi Kazançlar Açısından İrdelenmesi - Gökhan Polat
Dünya Bankası Politikaları - İlhan Öztürk
Türkiye Sağlık Harcamalarına Kamu Ekseninde Bir Bakış: 2001-2003 Dönemi Değerlendirmesi - Mehmet Top, Menderes Tarcan
Kapitalist Sistemde Sermaye Birikiminin Evrimi - Sema Yılmaz
Ulusal Paralardaki Aşırı Değerlenmelerin Sürdürülebirliği: Türk Lirası ile İlgili Değerlendirmeler - Vügar Selimov
Measuring the Influences of Foreign Trade on the Rate of Economic Growth - Ahmet Uçar
The Effects of Structural Funds on Ireland's Development and Lessons for Turkey - Cem Galip Özenen
Kamuda Etkin Bir İç Denetim İçin Temel Şartlar - Hayrullah Keleş
Kamuda Risk Esaslı Denetim - Hayrullah Keleş
Turkiye Madencilik Sektorunde Yapisal Donusum ve Sonuclari - Nejat Tamzok
Kuresellesme Politikalari ve Turkiye Madencilik Sektoru - Nejat Tamzok
Turkiye Enerji Politikalari Icerisinde Komurun Onemi - Nejat Tamzok
Komur Rezervlerine Sahip Ulkelerde Elektrik Uretimi - Nejat Tamzok
Avrupa Birliği'ndeki Son Genişleme Paralelinde Avrupa Turizmine Bakış:2005 Değelendirmesi ve 2006 Öngörüleri - Volkan Altıntaş
Bilimsel (!) İktisat Hakkında... Prof. Dr. Hasan Gürak
Türkiye'de İstihdam Üzerindeki Vergi Yükü: Mevcut Durumun Analizi ve Bazı Alternatifler Yüksel Karaca
AB Uyum Sürecinde Ulusal Sermaye Piyasalarımızda İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyona İlişkin Gelişmeler Sema Şahin, Dr. Murad Kayacan
Avrupa Birliği'nde Ortak Çevre Politikası Çerçevesinde Çevre Vergileri Emrah FERHATOĞLU
Belediyelerde Bütçe Sisteminin Önemi ve İşleyişi Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ
Belediyelerde Muhasebe Sisteminin İşleyişi ve Çağdaş Muhasebe Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Öğr.Gör. Ali Haydar Güngörmüş
Uluslarası Piyasalardaki Gelişime Paralel Olarak Günümüzde Kullanılan Finansman Teknikleri Ali Haydar Güngörmüş
Eğitimde Dış Kaynaklardan Yararlanma - Nursel Aktas
Avrupa Parasal Birliği Türkiye Açısından Bir Optimum Para Sahası Mıdır? Ümit Barış URHAN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Turizm Sektörünün Yeri ve Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi - Salih KATIRCIOĞLU İlhan Öztürk
İhracatımız Nasıl Artar? İlhan ÖZTÜRK
Velocity Effect On Inflationary Growth of Turkey: Evidence From Co-integration Analysis and Granger's Causality Test - Ilhan Ozturk
İdari Para Cezalarının İtiraz Merci - Lütfi İNCİROĞLU
Basel II'de Regulasyonlar ve Risk Yönetimi: Genel Bir Değerlendirme - Zafer Ergezen
Asset Pricing Models Tarik Turna
Küreselleşme Süreciyle Birlikte Artan "Kara Para" Sorunu ve Bu Soruna Yönelik Küresel Mücadele Deniz Özyakışır
Avrupa Birliği sürecinde KOBİ politikası ve Bölgesel Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme - Yard. Doç.Dr. Murat Ali Dulupçu, Yard. Doç.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Arş.Gör. Onur SUNGUR
Uluslararası Finans Kuruluşlarının Kısa Tarihçeleri ve Dönüşüm Öncesi Uygulamaları - Mehmet Berk Talay
Genişleyen Avrupa Birliği'nin Enerji Politikaları ve Türkiye Yard. Doç. Dr. Özgür Tonus

Su Ürünleri Pazarlamasında Toplam Kalite Yönetimi - Kadir Doğan
Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri Ve Önemi - Kadir Doğan
Ülkemizin Akvakültür Potansiyeli Ve Pazar Durumu - Kadir Doğan
İstanbul Balık Hali (Türkiye) Ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri - Metin Timur, Kadir Doğan
Türkiye'de Bankacılık Sektörü: Tarihsel Gelişim, Temel Sorunlar, Mali Riskler Ve Yeniden Yapılandırma - Yard. Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM
Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları Ve Sektörde Yaşanan Mali Riskler - Dr. Oğuz YILDIRIM
Türk Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Ve Düzenlemelerin Türkiye Ekonomisine Etkileri - Dr. Oğuz YILDIRIM
Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Finansal Krizler (1980-2002): (Nedenleri, Sonuçları Ve Ekonomik Etkileri) - Dr. Oğuz YILDIRIM
Kura Dayalı İstikrar Politikası Çerçevesinde Enflasyonu Düşürme Programı Ve Türkiye Ekonomisinde Yeni İstikrar Arayışları - Dr. Oğuz YILDIRIM
Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman Serisi Analizi Ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması - Dr. Oğuz YILDIRIM
Türkiye'de Parasal Programlama Ve Enflasyon Hedeflemesi - Dr. Oğuz YILDIRIM
Monetary Programmıng In Turkey After 1990's - Dr. Oğuz YILDIRIM
Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma (Marmaris Turizm Sektörü Örneği) - Tuncer Asunakutlu, Barış Safran
Bilginin Pazarlanmasında Ahlaki Sorumluluk - Yrd.Doç.Dr. Ömer Torlak
İmalatçı İşletmelerde Pazarlama Problemleri Ve Alternatif Pazarlama Stratejileri - Yrd.Doç.Dr. Ömer Torlak
İnternette Pazarlamada Fiyatlandırma Stratejileri: Kavramsal Bir Çalışma - Doç. Dr. Ömer Torlak
Gelişen Yönetim Yaklaşımlarının Satış Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Ömer Torlak
Bavul Ticaretinin Geçmişi Ve Geleceği Üzerine Bir Analiz - Afşin Şahin
Işletmelerde Rapor Hazırlama Ve Rapor Yazımı - Prof. Dr. Hüner Şencan
İşletmelerden Veri Toplama Teknikleri - Prof. Dr. Hüner Şencan
İşletme Yönetimi Ve Kültür - Araş.Gör. Ersin Kavi
Lider Mi Yönetici Mi? - Hüseyin Çırpan
Bilgi İşçilerini Şirkette Tutmanın Bir Yolu - Öğrenme Ortamı Hüseyin Çırpan
Oyun Teorisi Ve Tarımda Uygulanması - Osman Orkan Özer
Uluslararası Para Reformu Tartışmaları: Üretim Sistemi Düzelmeden Mümkün Mü? - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şişman
Türkiye'de İhracat Projeksiyonu - Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya
Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi - "Tobın Vergisi" - A.Ufuk Yıldız
Enflasyon Hedeflemesinin Kavramsal Çerçevesi Ve Diğer Para Politikası Hedeflemelerine Göre Değerlendirilmesi - A.Ufuk Yıldız
Kırsal Kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahs) Yönteminin Kullanımı - Tülay Cengiz, Hayran Çelem
Kavramsal Düzeyde Etkinlik, Etkililik Ve Verimlilik Olgularına Bir Bakış - Elmas Yaldız
Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye'nin Uyumu - (Bölüm1) Aziz Çelik
Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu ve Türkiye'nin Uyumu - (Bölüm2) Aziz Çelik
AB Sürecinin En Uyumsuz Alanı: Sosyal Haklar - Aziz Çelik
Türkiye İlaç Ekonomisi Ve İlaç Harcamaları: 1998-2003 Dönemi Değerlendirmesi - Araş. Gör. Mehmet TOP, Araş. Gör. Menderes TARCAN
Türkiye'de 1980 Sonrası Merkez Bankası Politikaları - Birol ERKAN
Türkiye'de Paradan Sıfır Atılması Ve Yeni Türk Lirasına Geçiş Çalışmaları - Birol ERKAN )
Türkiye'de Teknoloji Çabalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Türkiye'de Patent Aktivitesi - Yrd.Doç.Dr. MURAT KARAÖZ, Yrd.Doç.Dr. MESUT ALBENİ
Geleceğin İşletmesini Kurma: Örgütsel Mimari Ve Enformasyon Teknolojisinin Rolü - Chris SAUER & Leslie WILLCOCKS (Çev: Hüseyin YILMAZ)
Su Ürünleri Sektörü Türk Ekonomisinin Neresinde - Kadir Doğan
Çevre Hukukunda Mülki İdare Amirinin Yetki ve Sorumlulukları - Hüseyin Başol Güleç
Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Hizmet Kalitelerini Artırmada Mülki İdare Amirlerinin Liderlik Fonksiyonlarının Analizi - Hüseyin Başol Güleç
İşletmelerde Yenilik Politikası Ve Malatya'da Tekstil Sektöründe Uygulaması - Hüseyin Başol Güleç
Bilgi Topluluklarında Öğrenme: Teknoloji Ve İçerik Yönetimi Michael Barett, Sam Cappleman, Gamila Shoib, Geoff Walsham (Çev:Hüseyin Yılmaz)
Yolsuzlukların Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Üzerindeki Etkileri - Dr. Selim Başar
Turizm Uydu Hesapları - Öğr. Gör. Dr. Gökalp N. SELÇUK, Arş. Gör. Dr. Selim BAŞAR
Devletin Yapısını Ve Faaliyet Sonuçlarını Bilme Hakkı - Hayrullah Keleş
Riske Maruz Değer (Value at Risk) ve Uç Değerler Yaklaşımı: Teorisi ve Uygulaması Vügar SELİMOV
Çok Uluslu Şirketlerin Kollektif İlişkilere Bakışı Ve Sendikaların Stratejik Yaklaşımları - Yard. Doç.Dr. Ayhan Gençler, Yard.Doç.Dr. Adil Oğuzhan
AB'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Ve AB Ülkelerinde Risk Sermayesi: Risk Sermayesinin Gelişiminin Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri - Arş. Gör. H. Aydın OKUYAN, Arş. Gör. M. M. Tuncer ÇALIŞKAN
Türkiye'de İmalat Sanayiinde Emek İle Sermaye Arasında Bölüşüm Sorunu - Yüksel Akkaya
Emet Belediyesinde Muhasebe Bilgilerinin Finansal Analiz Teknikleri İçinde Yer Alan Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Bilgi Amaçlı Olarak Kullanılması - Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ
Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması - Arş.Gör. Fatih YUCEL, Arş.Gör.Ahmet Yılmaz ATA
Direct Marketing Secrets Of Dell Computers: " Building Great Customer Experiences" - Hasan Kursad Devecioglu
Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulanabilirliği - Orçun Zennun Şule
Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği - Araş. Gör. Can Tansel TUĞCU
Çevre Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Kavramının Üretim Fonksiyonuna Dahil Edilebilirliği - Araş. Gör. Can Tansel TUĞCU
Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma - Yard.Doç.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU, Araş.Gör. Barış SAFRAN, Araş. Gör. Elif KAPLAN
Comparison Of Competitive Policies And Applications Between Sweden And Turkey - Mehmet KARA, Emine AYDIN
Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Giderlerinde Eski Ve Yeni Teşvik Sistemi - Altar Ömer ARPACI
An Analysis Of Consumer Behaviour In The Turkish Domestic Tourism Market - Yrd Doc Dr Erdogan Koc
Avrupa Birliği'nin Genişleme Perspektifinde Türkiye'nin Yeri - Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK, Yard. Doç. Dr. Özgür TONUS
Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı Doç. Dr. Durmuş Acar, Öğr. Gör. Hüseyin Dalğar
Değişim Sürecinde Üretim Sistemlerinde Ortaya Çıkan Yeni Global Boyutlar Ve Finansal Etkileri Yrd.Doç. Dr. Ali ELEREN Yrd.Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ Yrd.Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ
Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilginin Artan Ekonomik Değeri Ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri - Öğr.Gör.Dr. Yılmaz AKYÜZ Yrd.Doç.Dr.A.Şahin GÖRMÜŞ Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTAŞ
Uşak Sanayisi İçin İki Önemli Konu: Rekabet Gücünü Geliştirici Faaliyetlerin Organizasyonu, Yeni Yatırım Alanları Ve Tarihi Bir Fırsat - Yrd. Doç. Dr Yılmaz AKYÜZ
Yerel Kalkınmada Müteşebbisin Önemi Ve Uşak Girişimcisinin Genel Özellikleri - Yılmaz AKYÜZ
Global Gelişmeler Perspektifinde Uşak Deri Sanayinin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri - Yrd. Doç. Dr. YILMAZ AKYÜZ, Yrd. Doç. Dr. ÇETİN BEKTAŞ
Düşen Enflasyon Ve 01 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan CE Kalite Standardı Uygulamasının Uşak Sanayisi İçin Önemi Yrd. Doç. Dr Yılmaz AKYÜZ
Organizasyonların Yeni Zenginliği - Etkin Zaman Yönetimi - Yılmaz AKYÜZ
1923-1940 Dönemi Ve 1929 Buhranı'nın Etkileri - Burcu Uğur
Anonim Şirketlerde Kar Dağıtım Politikaları Ve Uygulaması - Hüseyin Selimler
T.C.M.B. Bilançosu Ve Analitik Bilanço - Hüseyin SELİMLER
Benchmarkingte Bilgiye Ulaşmada Ahlak Sorunu Gültekin Yıldız, Kadir Ardıç
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi - Gültekin Yıldız, Kadir Ardıç
İşletmelerde Köklü Değişim Aracı Olarak Değişim Mühendisliği Kadir Ardıç
Japon İşletmecilik Uygulamaları Türk İşletme Yönetimine Bir Model Olabilir Mi? Kadir Ardıç
Kamu Ve Vakıf Üniversitelerindeki Akademik Personelin İş Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Kadir ARDIÇ, Dr. Türker BAŞ
Kamu Yönetiminde Sürekli Gelişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi Ve Uygulama Aşamaları - Kadir Ardıç, Türker Baş
Reklamlarda Vurgulanan Ürün Ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi Ve Bir Uygulama - Dr.Kadir ARDIÇ, Aliye GÜLER
Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin (Müşteri Tatmininin) Ölçülmesi Kadir Ardıç, Türker Baş
The Impact of the Age on the Job Satisfaction of Turkish Academicians - Kadir Ardıç, Türker Baş
Toplam Kalitede Liderlik Adımları Ve Liderlik Biçimleri Dr. Kadir ARDIÇ
Verimlilik İçin İş Disiplini Ve Etkin Disiplin Sisteminin Kurulması Kadir Ardıç, Türker Baş
Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği - Kadir Ardıç, Türker Baş
Türkiye'de İhracat Projeksiyonu Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya
Turk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Ve Çözüm Önerileri Arş. Gör. Burcu Gediz
Türkiye'de İstihdam - İşsizlik Ve Çözüm Önerileri : Esneklik Yaklaşımı Arş. Grv. Burcu GEDİZ, Arş. Grv. M. Hakan YALÇINKAYA
Nasıl Bir Bütçe Politikası? Arş. Gör. Burcu Gediz, Arş. Gör. M. Hakan Yalçınkaya
İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Ve Haklı Nedenle Feshinde 4857 Sayılı İş Yasası Hükümlerinin 158 Sayılı Ilo Sözleşmesi Ve Fransız Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Damla Ömür Tantekin
Türkiye'de Enflasyon - Enflasyon Belirsizliği İlişkisi ve Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon Belirsizliğini Azaltmadaki Rolü - Haydar Akyazı, Seyfettin Artan
Türkiye'de Enflasyon-Ekonomik Büyüme İlişkisi Metin Berber, Seyfettin Artan
Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt Ve Onarım İşlerinde 7/A Seçeneğinin İşleyişi Ve Bir Tespit - Ali Haydar Güngörmüş, Mesut ATASEVER
Turkey and European Union Relations: Concept of Customs Union - Kamil SERTOGLU, İlhan OZTURK
Yeni İş Yasasının Anlamı Aziz Çelik
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği - Fatih Yücel
Privatization versus Debt Stock: A Preliminary Analysis on Turkey - Yard. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli, Yard. Doç. Dr. Yaprak Gülcan
Dijital Ekonomide İş Modelinin Yeniden Şekillendirilmesi - Chung -Shing Lee, Nicholas S. Vonortas (Çev: Hüseyin Yılmaz)
Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye Açısından Kadın Eğitiminin Ekonomik Ve Sosyal Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları ve Türkiye Uygulaması - Şerafettin KALAYCIOĞLU
Türkiye'de İktisat Politikalarının Gelişimi (1923-2003) - Yrd. Doç. Dr. Nadir Eroğlu
Global Bilgi Yönetimi Stratejileri - Kevin Desouza and Roberto Evaristo (Çev: Hüseyin Yılmaz)
Ticari Olmayan Akademik Amaçlı İnternet Bilgi Kaynakları, Önemi ve Bazı Örnekler Yrd. Doc. Dr. Goksel ARMAGAN
Otistik İktisat Keith Rankin - (Çev: İÜ Sosyal Bilimler Kulübü)
Tedavi Gören Bir İktisatçının İtirafları Jim Stanford (Çev: İÜ Sosyal Bilimler Kulübü) )
Global Elektronik Ticaret Aktivitesi Üzerine Yapısal Etkiler - M. Lynne Markus, Christina Soh (Çev: Hüseyin Yılmaz)
Türkiye'nin Borç Gelişimi Sorunlar-Öneriler - Prof. Dr. Muhammet Akdiş
E-İş Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Olarak Bir E-İş Modeli Ontolojisi - Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (Çev: Hüseyin Yılmaz)
TL'den Sıfır Atılması Ve İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi - Mehmet CANPOLAT
İş Hukukunda Telafi Çalışması Fatih Sarıtaşoğlu
Elektronik Ticaretin Yeni Aracıları Philip Anderson And Erin Anderson (Çev: Hüseyin Yılmaz)
Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Hastanelerinde Değişim Dinamiği Uzm. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Sağlıkta Dönüşüm Programı: Sağlık Hizmetleri Finansmanı Açısından Bir Sorgulama Hasan Hüseyin YILDIRIM
Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği Vuslat Us
Küreselleşen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında Dönüşüm Ve Küresel Sorunlar Araş. Gör. Savaş Çevik
İşsizlik Sigortası Kanunu Versus Speenhamland'ın Yoksullar Kanunu Yüksel Akkaya
İşsizlik : Kapitalizmin hem vebası, hem panzehiri Yüksel Akkaya
Milliyetçi Hareket Partisi Ve Sendikacılık Yüksel Akkaya
Sosyal Güvenlik Versus "Demokratik Uzlaşma Yüksel Akkaya
"Küreselleşme", Sendikasızlaştırma Ve Yoksullaştırma Yüksel Akkaya
İş Yasası Mı, Panoptikon Hapishane Talimatnamesi Mi? Yüksel Akkaya
Türkiye'de Sendikacılık Ve Siyaset Yüksel Akkaya
Kayıtdışı İstihdamın Finansal Ve Vergisel Boyutu Ercan ALPTÜRK (Word, 53kb)
Reklamın Finansal Ve Vergisel Boyutu Ercan ALPTÜRK (Word, 40kb)
Vergi Mevzuatı Kapsamında Suç Delilleri Hakkında Değerlendirmeler Ercan ALPTÜRK (Word, 38kb)
Elektronik Ticaretin Omurgası İnternet Hukukunda Hangi Aşamadayız? Ercan ALPTÜRK (Word, 52kb)
Avrupa Birliği Anayasal Antlaşma Taslağı Üzerine Değerlendirmeler Yrd. Doç. Dr. Özgür Tonus, Dr. Sanem Baykal
Gerçeğe Dönüş Tony Lawson (Çev: Gökmen Tarık Acar) (Word, 36kb)
Sendikasyon Kredilerinde Vergi Ali Tuğlu (Word, 53kb)
Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği - Dr. Bayram Çolakoğlu (Word, 124kb)
4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kısmi (Part Time) Çalışma - Can Şafak
Otonominin Hastane Yönetim Politikalarına Getirdikleri - Mehmet Top, Ömer Gider (PDF, 362kb)
Kamu Yönetimi Reformu Kapsamında "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" Tasarısının Değerlendirilmesi - Yılmaz Arslan (Word, 138kb)
Türk Rekabet Politikası Ve Rekabet Politikasından Beklentiler - Şaban ESEN (Word, 105kb)
Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları - Yrd. Doç. Dr. H. Naci BAYRAÇ (Word, 163kb)
Sivil Toplum Kuruluşlarında Gelişmeye Giden Yolda Bir Alternatif: Benchmarking - Yılmaz YAMAN
Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme: Genel Bir Değerlendirme - Ayhan Sarısu (Word, 238kb)
İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve İş Ahlâkı - Ayhan Sarısu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Mevduatta Devlet Güvencesi - Ayhan Sarısu
Şirket Performans Yönetimi: Yeni Çevrede Karlılık Ve Büyümenin Yönetimi - Jurgen DAUM (Çev: Hüseyin YILMAZ)
Sanal Organizasyonlarda Kalite Yönetimi - Hüseyin YILMAZ
Sanal Organizasyonlar Ve Stratejik İş Birliği Modeli Olarak Sanal Ağ Organizasyonu Hüseyin YILMAZ
İşletmelerde Sanal Takım Modeli Ve İşletmelere Sağladığı Yararlar Hüseyin YILMAZ
Global İşletme Yönetiminin Yeni Stratejik Boyutu: Uluslar Ötesi İşletme Yönetimi Hüseyin YILMAZ
Tasarım Kavramı Ve Hak Sahibi - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 38kb)
Tasarımların Uluslar Arası Başvurusu, Tescili Ve Korunması - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 61kb)
Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 54kb)
Avrupa Birliği Ve Türk Hukukunda Tescilli Tasarımların Hükümsüzlüğü (İptali) Davası - Av. Dr. Cahit SULUK (Word, 61kb)
Enflasyon Hedeflemesi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği - Murat Kaykusuz (Word, 108kb)
TCDD Ankara Hastanesi'nde Maliyet-Performans Analizi: 1996 Yılı Verilerine Dayalı Bir Uygulama - Arş. Gör. Uz. Mehmet TOP, Arş. Gör. Uz. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Türkiye'de Mali Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Bir Uygulama: Analitik Bütçe Sınıflandırması - Serkan Cura (Word, 116kb)
Bölgesel Gelişme Politikalarında Yaşanan Değişim: Yeni Bölgeselleşme Paradigması Ve Uygulamaları - Rasim Akpınar (Word, 112kb)
Kamu Denetiminin Yeniden Yapılandırılması Maliye Bakanlığı Kontrolörleri Dernekleri (Word, 103 kb)
Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi : Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme Dr.Gökhan Karabulut
Financial Intermediation And Economic Growth: A CGE Model For Turkey Dr. Gökhan KARABULUT, Dündar Murat DEMİRÖZ (Word, 242kb)
Decomposition of Bank Risks Under International Overborrowing: The Case Of Turkey Dr. Gökhan KARABULUT, Dündar Murat DEMİRÖZ
Türkiye'de İktisadi Planlama: DPT'ye ihtiyaç Var Mı? Doç Dr. Alkan Soyak (PDF, 141kb)
Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum Doç Dr. Alkan Soyak (PDF, 302kb)
Küreselleşme Sürecinde IMF Politikalarının Sonuçları: Azerbaycan Deneyimi Alkan Soyak, Zenfira Nesirova
Kalkınma Yaklaşımları Bağlamında Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının (NGO'ların) Kısa Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme Dr.Esra Yüksel Acı (Word, 34kb)
Elektronik Ticaret, Elektronik İmza Ve Hukuk Av. H.Galip Küçüközyiğit (Word, 136kb)
Krizin İşletmelerin Yönetsel Ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri Ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özdevecioğlu
Reel Faizler Ve MBRKGE: Güven Olgusu'nun Sorgusu Atilla Çifter (Word, 360kb)
Japonya'da Yerel Yönetimler Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL
Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 133kb)
Birleşik Krallık'ta (İngiltere Ve Galler) Mahalli İdarelerin Görevleri Ve Mali Yapıları Doç.Dr. Ahmet ULUSOY, Arş.Gör. Tarık VURAL (Word, 165kb)
1990'lı Yıllarda İstihdam Sorunu ve Sabit Sermaye Yatırımları Yrd. Doç. Dr. Sara ONUR
Merdiveni Tekmelemek: Kapitalizmin İktisadi ve Entelektüel Tarihi Neoliberal Kapitalizmi Haklı Çıkartmak İçin Nasıl Yeniden Yazıldı? Ha-Joon Chang (Çev: Gökmen Tarık Acar)
Are Wages Really Important? A Study Of The Determinants Turkey-EU Trade - Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu
An Analysis Of The Similarity Between Exports Of Turkey And The EU12 Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu
Does Trade Liberalisation Matter? An Analysıs Of Intra-Industry Trade For Turkey And The EU Yrd.Doç.Dr. Levent Kösekahyaoğlu
Avrupa Birliği'nde İstihdam Stratejileri: İngiltere "New Deal" Örneği Beyza Sümer
Yerli Bilgi (Indigenous Knowledge) Beyza Sümer (Word, 112kb)
Karaparanın Aklanması Suçu Ve Hukukumuzda Düzenlenmesi H.Galip Küçüközyiğit (Word, 97kb)
Bilişim Teknolojileriyle Değişen İş Ortamında Ortaya Çıkan Yeni Bir Meslek: Sanal Sekreterlik- Sanal Asistanlık Öğr. Gör. Ferah ONAT (Word, 89kb)
İşletmelerde Bilgi Teknolojisi -Yönetici İlişkisi Ve 21.Yüzyılda İşletme Yöneticilerinin Özellikleri Hüseyin Yılmaz
İşletme Yönetiminde Takım Yaklaşımı Ve Avantajları Hüseyin Yılmaz
İşletmelerde İnternet Organizasyon İlişkisi Ve Sanal Örgütlenmeye Yönelik Bir Model Önerisi Hüseyin Yılmaz
Turizm İşletmelerinde İşçilik Maliyetlerinin Kontrolü Öğr. Gör. Emine YILDIZ
Tarihsel Koşullar Açısından Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkış Süreci - Gökmen Tarık Acar
Kadın Eğitiminin Ekonomik Analizi - Yrd.Doç.Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK (Word, 187kb)
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Alanında Mevzuatımızda Bulunan Düzenlemelerden Doğan Yükümlülükler - Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER
Yabancı Kaçak İşçilik Gerçeği Ve Türkiye Örneği - Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER
Uluslararası Finansal Bütünleşme ve Ekonomik Büyüme - Hali J. Edison, Ross Levine, Luca Ricci, Torsten Slok (Çev: Erdal Akdeve) (Word, 262kb)
İhracatçı Birlikleri - Erdal Akdeve (Word, 168kb)
Wind Energy and Technological Diffusion Process in Turkey - Selcuk KARAATA, Umut EKMEKCI (Word, 178kb)
Türkiye'de Bilişim Sektörünün Gelişimine Yönelik Bir Not - Selçuk Karaata (Word, 48kb)
Avrupa Birliği'nin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not - Frans Vanistendael (Çev: Savaş Çevik)
İşletmelerde Takım Çalışması Yoluyla Motivasyon - Hüseyin YILMAZ
Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının genel Stratejileri ve Avantajları - Hüseyin YILMAZ
Bilgi Çağı Sonrası Liderlik modeli Olarak Entelektüel Liderlik - Hüseyin YILMAZ
İnternet Ve Etkin Devlet - Ercan Alptürk (Word, 49kb)
Offshore Hesaplarının Finansal Vergisel Boyutu ile Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirmesi - Ercan Alptürk
İşletme Verimliliğini Geliştirme ve Küresel Rekabet Önceliklerinden Hayal Mühendisliği - Gürcan Papatya
Türkiye'nin Turizm Merkezlerinde Ekoturizm Yaklaşımları - Sibel AKPINAR (Word, 138kb)
Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikalarına Küresel Bir Eleştiri - Kaan Benli
Egemen İktisat Görüşünün Son Dönemdeki Eleştirisi: Post Otistik İktisat Hareketi - Gökmen Tarık Acar (PDF, 312kb)
İktisat Tarihinde Klasik Öncesi Döneme Genel Bir Bakış: Merkantilist ve Fizyokrat Dönemler - Gökmen Tarık Acar
Yarışmacı Piyasalar - Gökmen Tarık Acar (Word, 160kb)
Merkez Bankası Bağımsızlığı - Marta Castello-Branco, Mark Swisburne (Çev: Hüseyin Şen)
Kıta Çini: Asya Ejderinin Sancıları - Arş. Gör. Fatih Yücel
Different Arguments for and against the Role and Impact of Foreign Investment on the Development Potentials of Developing Countries: An Overview - Hüseyin Şen
Mali Açık Nasıl Ölçülür? - Hüseyin Şen (PDF, 216kb)
Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'deki Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları - Çiğdem Yalçın (Word, 144kb)
Impact of Privatization on R&D Activities: The Case of Turkish Telecommunications Industry Hacer K. Ansal, Alkan Soyak (Pdf, 40kb)
Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Güran YUMUŞAK Mahmut BİLEN (Word, 186kb)
Ekonomık Tasarruf Tedbırlerı Kapsamında İlaç Sektöründe "Tane Ile İlaç Satışı" Uygulaması Ve Pıyasaya Alternatıf İlaç Sunuşu Bahri Şahin (Word, 77kb)
Nufus Artış Hızının Düşürülmesi İktisadi Kalkınmayı Artırır Mı? Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK Abdurrahman KAR (Word, 63kb)
İş güvencesi: İşçinin feshe karşı korunması ve 4773 sayılı yasa Aziz Çelik
The Impact of the IMF-Supported Stabilisation Programmes on Inflation in Developing Countries: The Experience of Turkey in Last Decade - Hüseyin Şen
The Implications of the Asian Economic Crisis for The Poor: The Case Study of Thailand and South Korea - Ketut Gunawan, Hüseyin Şen, Marcos Garcia
Fiyat İstikrarının Sağlanması - Stanley Fischer (Çev: Hüseyin Şen)
Enflasyonu Önlemede Döviz Kuru Rejimleri - Peter J. Quirk (Çev: Hüseyin Şen)
Globalleşme ve Vergilemedeki Mali Boşluklar - Vito Tanzi (Çev: Hüseyin Şen)
Major Environmental Hazards in LCDs and Economic Policy Solutions - Hüseyin Şen
Frieburg Hukuk-Ekonomi Okulu ve Ekonomik Anayasa Yaklaşımı - Viktor J. Vanberg (Çev: Hüseyin Şen)
The IMF and World Bank Approaches to Macroeconomic Management in Developing Countries - Hüseyin Şen
Social Accounting Matrix (SAM) and It's Implications For Macroeconomic Planning - Hüseyin Şen
The IMF Supported Macroeconomic Stabilisation Programmes in Turkey: A Looking Through the 1980's - Hüseyin Şen
Maliyet Enflasyonu Ve Türkiye'de Maliyet Enflasyonunun Nedenleri - Murat Kaykusuz
Fizyokratlar ve Tek Vergi Sistemi Murat Kaykusuz
Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu Javad Khalilzadeh-Shirazi & Anwar Shah (Çev: Ersan Öz) (Word, 72 kb)
Globalleşme Nedir? (Çev: Ersan Öz)
ABD Vergi Sistemi Ersan Öz, Tekin Akdemir (Word, 255 kb)
İktisadı Tartışmak: Cambridge Üniversitesi Öğrencilerinden Bir Teklif (Çev: Uğur Kol)
Bor Araştırması - Mülkiye İktisadi Araştırmalar Topluluğu (Word, 677 kb)
İktisatta Alçakgönüllülük - André Orléan (Çev: Gökmen Tarık Acar)
Post Otistik İktisat - Ronnie Morrison (Çev: Gökmen Tarık Acar)
The Economical and social aspects of highly-skilled human capital activity in global economy - Ayhan Gençler
Elektronik ticaretin gelişmekte olan ülkelere etkileri ve Türkiye üzerine bir değerlendirme - İbrahim Güran Yumuşak (Word, 220 kb)
Kalkınmışlık göstergesi olarak beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye üzerine bir değerlendirme - İbrahim Güran Yumuşak, Yusuf Tuna (Word, 207 kb)
Beşeri kalkınma indeksi ve Türkiye analizi - Yusuf Tuna, İbrahim Güran Yumuşak (Word, 177 kb)
Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: Finansal Krizler- Beklentiler - Doç.Dr.Muhammet AKDİŞ
The Role Of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective - İlhan Öztürk
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu, Para Politikalarının ve Kriz Göstergelerinin Merkez Bankası Bilançolarından İzlenmesi; 2000 Yılı Para Politikası - Alper Dayı
Bağımsızlığının Onuncu Yılında Azerbaycan Ekonomisi ve Türkiye İle Ekonomik İlişkileri - Sinan OĞAN (PDF, 273 kb)
Bir Elimizde Fosil Yakıt, Bir Elimizde Ayna, Umurumuzda Mı Dünya Veya Biyokütle İle Enerjisi? - Doç. Dr. Ergin Duygu (Word, 98 kb)
Post Otistik İktisat Hareketine Katkı - İÜ İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Yayınladığı Bildiri
»Türkiye'de Yabancı Banka Hukuku ve Yabancı Bankalarla İlgili Bazı Hususların Analizi» Levent BAŞAK (TBB)
»Destek Hizmetleri: Tanım, Önemlilik Kıstasları ve Risk Değerlendirmesi Doğan ŞENGÜL (TBB)
»Türkiye Ekonomisi'nin Görünümü ve Beklentiler Dr. Ahmet ÇİMENOĞLU
»Piyasaların Görünümü ve Beklentiler Haluk BÜRÜMCEKÇİ (TBB)
»Bankacılıkta Güncel Hukuki Sorunlar: Genel Değerlendirme» Prof. Dr. Seza REİSOĞLU (TBB)
»Bankacılık Kanunu Açısından Bağış ve Yardımlar ile Promosyonlara İlişkin Değerlendirme» Ömer ELMAS (TBB)
»Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Akın EKİCİ (TBB)
»Mevzuat, Yargıtay Kararları ve Doktrin Işığında Mevduatta Zamanaşımının Değerlendirilmesi, Mevduatın İade Edilmemesinin Hukuki Sonuçları »
Yurdagül RÜZGAR (TBB)
»Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler 2007 (TBB)
»Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer,
Aycan Hepsağ (TBB)
»Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Atilla Çifter - Dr. Alper Özün - Sait Yılmazer (TBB)
»Basel II ve IAS 39 Muhasebe Standardı Çerçevesinde Menkul Kıymetleştirme İşleminin Türkiye'de Banka ve Diğer Kaynak Şirketlerin Bilanço ve
Sermaye Yeterliliği Yükümlülüklerine Etkileri
» Halil Doğru (TBB)
»Küresel Demografik Değişim Süreci ve Finansal Sektör Üzerindeki Etkileri (TBB)
»Likidite Riski Yönetim Prensipleri (TBB)
»İşlevsel ve Yapısal Açıdan Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yönetim İşleyişi Dr. Adnan Akın – Dr. Suphi Aslanoğlu (TBB)
»Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (TBB)
»Piyasa Riski Ölçümü N. Burak Akan (TBB)
»Konut Edinme Amaçlı Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
»Türk Cari İşlemler Açığı Sürdürülebilir mi ?: Ekonometrik Bir Yaklaşım Prof. Dr. Rahmi Yamak-Abdurrahman Korkmaz (TBB)
»Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler C. Murat Baykal (TBB)
»Basel II Gerekliliklerinden Bir Diğeri: “İçsel Sermaye Değerlendirme Süreci Oluşturma Zorunluluğu” Ebru Tuncer (TBB)
»Para Aklama Riskinin Yönetimi ve Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu (TBB)
»Avrupa Birliği'nde Finansal Kriz Yönetimine İlişkin Düzenlemeler (TBB)
»Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün Atilla Çifter (TBB)
»Türkiye'de 2002-2005 Döneminde Tasarruf Dengeleri ve Ani Kesinti İhtimali Emre Alpan İnan (TBB)
»İflasın Ertelenmesi Prof. Dr. Selçuk Öztek (TBB)
»Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları Yrd. Doç. Dr. Güray Erdönmez (TBB)
»İflasın Ertelenmesi Kararları Y. Mete Günel
»İflasın Ertelenmesi Kararlarının Sonuçları Kemalettin Yüksel (TBB)
»Fiyat İstikrarı Yeterli midir? William R. White (TBB)
»Bankalarda Etkin Denetim İçin Temel İlkeler (TBB)
»
Basel II'nin KOBİ'lere Etkileri (TBB)
»Basel II Yapısal Faiz Oranı Risk Modelleri (TBB)
»Operasyonel Risk (TBB)
»Operasyonel Risk İleri Ölçüm Yaklaşımları Kullanılarak Ekonomik Sermaye Hesaplanması, İleri Ölçüm Yaklaşımları-Ekonomik Sermaye İlişkisi (TBB)
»Basel II Üçüncü Yapısal Blok-Piyasa Disiplini Raporlama Kapsamı (TBB)
»Risk Yönetimi Prensipleri (TBB)
»Kredi Riski Modelleri (TBB)
»Risk Yönetimi, Sermaye Yeterliliği ve Finansal Sektör İstikrarı (TBB)
»Aktif Menkul Kıymetleştirmesi Pelin Ataman Erdönmez (TBB)
»Bankalarda Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi (TBB)
»Ülkemizde Finansal Analizin Başlangıcı Prof. Dr. Cevat Sarıkamış (TBB)
»Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz Prof. Dr. Ekrem Erdem (TBB)
»Bankaların Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun (TBB)
»Bankacılıkta Operasyonel Risklerin Etkin Yönetiminde Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkelerinin Önemi Alparslan Çakır (TBB)
»Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Standartlarını Değerlendirme Metodolojisinde Finansal Kuruluşların Yükümlülükleri Oktay Üstün (TBB)
»Avrupa Birliği'nin İpotekli Konut Kredilerine İlişkin Politikası (TBB)
»Finansal Hizmetlerde Dışarıdan Hizmet Temini (TBB)
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun Getirdikleri (TBB)
»İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Ersin Özince (TBB)
»Avrupa Birliği Finansal Hizmetler Politikası: 2005-2010 (TBB)
»Türk Lirası Referans Faiz Oranı -TRLIBOR Uygulaması Ceren Semir - Mert Taray (TBB)
»Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil - Murat Özel (TBB)
»İflasın Ertelenmesi Prof. Dr. Selçuk Öztek (TBB)
İcra Suçları ve Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar» Dr. Haluk Çolak (TBB)
»Finansal İstikrar, Basel II ve Bankalar Açısından Etkileri Ersin Özince (TBB)
»Türkiye'de Yabancı Bankalar (TBB)
»Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Oktay Üstün (TBB)
»Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir? Yrd. Doç. Dr. Güven Sayılgan - Mustafa Doğan (TBB)
»Hukuki Açıdan Akreditif ve Uygulama Sorunları Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
»4857 Sayılı Kanun'un İş Güvencesine İlişkin Hükümleri Prof. Dr. Fevzi Şahlanan (TBB)
»Avrupa Birliği Ekonomik Yaklaşımı: Lizbon Stratejisi ve Maastricht Kriterleri Alpan İnan (TBB)
»Asgari Karşılıklar Sistemi (TBB)
»Opsiyonların Riske Maruz Değerinin Hesaplanması (TBB)
»Finansal Krizler Sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Bankalar Pelin Ataman Erdönmez (TBB)
»Finansal Ürünlerin Kullanımı ve Memnuniyeti: Türkiye'deki Banka Müşterileri Üzerine Bir Çalışma Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı –Aykut Karakaya (TBB)
»Karapara Aklamayı Önleyici Faaliyetlerin Önemi ve Ulusal Birimler Arasında İşbirliğinin Rolü Alparslan Çakır (TBB)
»AB Üyeliği Öncesinde Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri Bankacılık Sektörlerindeki Gelişmeler: Macaristan ve Polonya Örneği (TBB)
»AB Bankacılık Sektöründe Destek Hizmet Kuruluşları (TBB)
»Kredi Bürosu Kavramını Türk Finans Sektörü ile Buluşturan Kurum: Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (TBB)
»Bankalararası Tahsilat Sistemi (TBB)
»Türkiye'de Ekonomik Büyüme-Enflasyon Süreci: Sektörler İtibariyle Ekonometrik bir Analiz Harun Terzi - Sabiha Oltulular (TBB)
»Dezenflasyon Süreci ve Düşük Enflasyon Ortamı: Türkiye'de Makroekonomi ve Bankacılık Üzerine Etkileri Emre Alpan İnan (TBB)
»Avrupa Birliği Finansal Entegrasyon Sürecinde Bankacılık Pelin Ataman Erdönmez (TBB)
»Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı (TBB)
»
Kredi Portföyü Çeşitlendirmesinin Banka Performansı Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Halit Gönenç - Barış Kılıçhan (TBB)
»Banka Kredi Kartları ve Uygulama Sorunları Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
»Operasyonel Risk Veri Tabanı (TBB)
»
Türkiye'de Enflasyon-Enflasyon Belirsizliği İlişkisi ve Enflasyon (TBB)
»Hedeflemesinin Enflasyon Belirsizliğini Azaltmadaki Rolü Yrd. Doç. Dr. Haydar Akyazı - Seyfettin Artan (TBB)
»Bankaların Risk Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Anket Değerlendirmesi (TBB)
»5020 Sayılı Kanun'un Bankaları İlgilendiren Düzenlemeleri ve Uygulama Sorunları Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
Elektronik İmza Kanunu Bakımından E-belge ve E-imza Mine Erturgut (TBB)
Avrupa Birliği'nde Elektronik Ödeme Sistemlerindeki Gelişmeler Cemal Erdoğdu (TBB)
Avrupa Birliği'nde Finansal Hizmetler Tek Pazarına Geçiş Süreci (TBB)
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Seçilmiş Ülkelerde Kredi Sınıflandırması ve Karşılık Ayırma Uygulamaları (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (Ocak-Mart 2004) (TBB)
Türk Bankacılık Sistemi-Eylül 2003 (TBB)
Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Yeni Kırk Tavsiye Kararı Neler Getiriyor ? Oktay Üstün (TBB)
Türkiye'de 2001 Yılındaki Mali Kriz Sonrasında Kurumsal Sektörde Yeniden Yapılandırma Pelin Ataman Erdönmez (TBB)
İcra ve İflas Kanunu'nda Yeni Düzenlemeler Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
İcra ve İflas Kanunu'nun 89. Maddesinde Yapılan Değişiklikler Prof. Dr. Baki Kuru (TBB)
İcra Hukuku'nda Yapılan Yeni Düzenlemeler Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez (TBB)
İflasın Ertelenmesi Doç. Dr. Oğuz Atalay (TBB)
Konkordato Hukuku'ndaki Değişiklikler Doç. Dr. Oğuz Atalay (TBB)
Ticari İşletme Rehni ve Son Yasal Düzenleme Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (Eylül-Aralık 2003) (TBB)
Türk Bankacılık Sistemi-Haziran 2003 (TBB)
Kamu Borç Stokunun Sürdürülebilirliği ve Türkiye Emre Alpan İnan (TBB)
Avrupa Birliği'nde Banka ve Müşteri Sırrına İlişkin Düzenlemeler (TBB)
Operasyonel Risklere İlişkin Örnek Soru Seti (TBB)
Basel II Çerçevesinde İçsel Derecelendirme Sürecine Giriş Dr. Guido Giese (TBB)
Operasyonel Risklerin Yönetim ve Denetimi İçin Sağlam Uygulamalar (TBB)
İcra İflas Kanunu'ndaki Başlıca Değişiklikler (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (Temmuz-Eylül 2003) (TBB)
2002 Yılında Türk Bankacılık Sistemi (TBB)
Parametrik Riske Maruz Değer Yöntemi Türkiye Uygulaması Burak Akan – Laçiner Arif Oktay, Yasemin Tüzün (TBB)
Bankacılık Faaliyetleri Üzerindeki Vergi ve Benzeri Yüklerin Ekonomik Etkileri: Türkiye İçin Nicel Bir Analiz Doç. Dr. Abuzer Pınar (TBB)
Yeniden Değerlendirme Oranının Finansal Analiz Üzerindeki Etkisi Musa Arda - Cengiz Göğebakan (TBB)
Yeni Medeni Kanun Hükümlerine Göre Yabancı Para İpoteği Prof. Dr. Safa Reisoğlu (TBB)
Bir Bankanın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na Devri ve Hukuki Sonuçları Prof. Dr. Ünal Tekinalp (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (Mart-Haziran 2003) (TBB)
Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman Serisi Analizi ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması Dr. Oğuz Yıldırım (TBB)
Kurumsal Sektörde Raporlama (TBB)
Kurumsal Yeniden Yapılandırma Pelin Ataman Erdönmez (TBB)
Yabancı Para İpoteği Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
Son Yasal Değişiklikler Açısından Çek Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
Euro Alanında Repo Piyasasının Özellikleri (TBB)
Zorunlu Karşılık Uygulamasına Modern Bakış Scott E. Hein , Jonathan D. Steward (TBB)
Türkiye'de Zorunlu Karşılık Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (Ocak- Mart 2003) (TBB)
Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: “TBB'nin Değerlendirme ve Önerileri” (TBB)
Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkcı Abdulkerim Daştan (TBB)
Türk Bankacılık Sisteminin Ölçek Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç Dr. Tuba Ayan Yakıcı, Yrd. Doç. Dr. Fikret Çankaya (TBB)
Operasyonel Risk ve Yönetimi Melek Acar Boyacıoğlu (TBB)
Ekonomik Kriz Sonrası Kurumsal Yeniden Yapılandırma Süreci Pelin Ataman Erdönmez (TBB)
Elektronik Finans: Ekonomik ve Diğer Faktörler Cemal Erdoğdu (TBB)
Banka Teminat Mektupları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
Bankacılık Düzenlemeleri Banka Müşterilerine Nasıl Yansır? Anthony M. Santomero (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (Ekim-Aralık 2002) (TBB)
2001 Yılında Türk Bankacılık Sistemi (TBB)
Bankalar İçin Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlaması (TBB)
İç Kontrol Fonksiyonu'nun Bileşenleri: İç Kontrol Merkezi Teftiş'ten (İç Denetim'den) Farklı Bir Mekanizma mıdır? Salih Tanju Yavuz (TBB)
Arjantin Krizinin Sebepleri ve Gelişimi E. Alpan İnan (TBB)
Türkiye Ekonomisinde Finansal Kısıtların Değişen Rolü ve Önemi:1973-1996 Öner Günçavdı-Suat Küçükçifçi (TBB)
Bankacılık Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Bankaların Bakış Açısı Ersin Özince (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz-30 Eylül 2002) (TBB)
Finansal Yeniden Yapılandırma Programı (TBB)
Risk Yönetimi ‘İçeri' Aktif Pasif Yönetimi ‘Dışarı' (mı?) Salih Tanju Yavuz (TBB)
Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri, Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler Mustafa Ali Sarılı (TBB)
Finansal Krizler, Serbest Kur ve Ekonomik Büyüme E. Alpan İnan (TBB)
Doğrudan Tahsilat Sistemi (Direct Debit) Barış Tezcan (TBB)
Basel II Uzlaşısı'na İlişkin Eleştiriler ve İyileştirme Önerileri Melek Acar Boyacıoğlu (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan-30 Haziran 2002) (TBB)
Bankacılık ve Sigortacılık Kesiminin Üretim Hacmindeki Değişmelerin Kaynakları: 1973/1990 Dr. Öner Günçavdı, Dr. Suat Küçükçifçi (TBB)
İsveç Bankacılık Sistemi: Kriz, Krizde Yapılanlar ve Kriz Sonrası Aydan Aydın (TBB)
Kur Rejimi Tercihi ve Türkiye E. Alpan İnan (TBB)
Japonya Mali Krizi Pelin Ataman Erdönmez (TBB)
Yeni Medeni Kanun'un Bankaları İlgilendiren Başlıca Farklı Düzenlemeleri Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB)
Döviz Kuru Rejimleri: İki Kutuplu Görüş Doğru mu? Stanley Fisher (TBB)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler (1 Ocak 2002-31 Mart 2002) (TBB)
Parasal Aktarım Mekanizmasının Kredi Kanalı ve Türkiye Emre Alpan İnan (TBB)
Avrupa Birliği'nde Mali Bütünleşme ve Türk Bankacılık Sektörü (TBB)
Bankalar Yasası'nda Yer Alan Adli Suç ve Cezalar Prof. Dr. Eralp Özgen (TBB)
Bankalarca Müşterilerinin İncelenmesi (TBB)
Son Dönemde Bankacılık Alanında Gerçekleştirilen Yasal ve Düzenleyici Değişiklikler “1999-2001” (TBB)
Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni ve Hukuki Sorunlar Doç. Dr. Ali Erten (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankacılıkta Mali Bünye Sorunları ve Yeniden Yapılandırmada Ülke Uygulamaları Aydan Aydın, Alpan İnan, Burçak Tulay ve Pelin Ataman (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankalar Kanunu'nda 4491 Sayılı Yasa ile Yapılan Başlıca Değişiklikler Prof. Dr. Seza Reisoğlu (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankalarda Kurumsal Yönetim - Basle Komite (TBB Bankacılar Dergisi)
Dezenflasyon Programının Türk Bankacılık Sistemine Olası Etkileri Alpan İnan (TBB Bankacılar Dergisi)
Plastik Kart Sistemlerinin Bankalar Arasında Kullanılması Dr. Eyyüp Yılmaz (TBB Bankacılar Dergisi)
1999 Yılında Türk Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler Dr. Ekrem Keskin (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankaların Kredi Riskleri Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirmesi (TBB Bankacılar Dergisi)
Elektronik Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetleri İçin Risk Yönetimi (TBB Bankacılar Dergisi)
İpoteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez (TBB Bankacılar Dergisi)
Sermaye Piyasası Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler Prof. Dr. Zühtü Aytaç (TBB Bankacılar Dergisi)
Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik E. Alpan İnan (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankacı Gözüyle Banka Özelleştirmesi: Bir Anket Çalışması Dr. Metin Ercan Levent Şenocak (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankacılık Sistemlerinde Düzenleyici Rejim ve Temel İlkeler Melike Alparslan (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankalarca Ayrılan Karşılıklar: Teorik Yaklaşımlar ve Uluslararası Uygulamalar Özgür Acar (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile İlişkisi (TBB Bankacılar Dergisi)
Bilanço Dışı İşlemler Aydan Aydın (TBB Bankacılar Dergisi)
Piyasa Disiplini (TBB Bankacılar Dergisi)
Dolarizasyon Tartışması Hüseyin Şen (TBB Bankacılar Dergisi)
Genel Kredi Sınırları Hakkında Avrupa Birliği Düzenlemeleri (TBB Bankacılar Dergisi)
Özel Sektör Bono ve Tahvil İhraçlarının Gelişmemesinin Nedenleri, Alınması Gereken Önlemler ve Düzenlemeler
Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Dr. Adnan Deynekli (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankacılık Sektörü İştiraklerine İlişkin Avrupa Birliği Düzenlemeleri (TBB Bankacılar Dergisi)
Büyük Risklerin Ölçülmesi ve Denetlenmesi (TBB Bankacılar Dergisi)
Risk Yoğunlaşmalarına İlişkin Prensipleri (TBB Bankacılar Dergisi)
2000 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi Ekrem Keskin (TBB Bankacılar Dergisi)
4672 Sayılı Kanun ile Bankalar Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Seza Reisoğlu (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (TBB Bankacılar Dergisi)
Bankalar Kanunu'ndaki Son Değişikliklerin Değerlendirmesi Orhan Emirdağ (TBB Bankacılar Dergisi)
Devletin Mali Rolünün Gözden Geçirilmesi: Uluslararası Perspektif Mustafa Sarılı (TBB Bankacılar Dergisi)
Euro'nun Ulusal Banknot ve Madeni Paralarla Değişimi ve Karşılaşılması Olası Meseleler Tansu Yıldırım (TBB Bankacılar Dergisi)
İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Genel Bir Değerlendirmesi Oğuz Sancakdar
Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi 2006-02 (Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-II)  
Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi 2006-01 (Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I)  
Avrupa Birliği Komisyonunun Konut Kredileri İçin Sözleşme Öncesi Bilgilere İlişkin İhtiyari Davranış Kuralları Hakkında Tavsiyeleri  
Avrupa Birliği'nde İpotekli Konut Kredileri (Yeşil Rapor)  
Avrupa Birliği'nin İpotekli Konut Kredisi Piyasalarına İlişkin Politikası  
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı  
Basel II Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi  
Bankaların Risk Yönetimi Çalışmaları Hakkında Değerlendirme  
Operasyonel Risk Veri Tabanı  
Finansal Kurumlar İçin Risk Değerlendirme Çerçevesi  
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Seçilmiş Ülkelerde Kredi Sınıflandırması ve Karşılık Ayırma Uygulamaları  
Japonya Mali Krizi  
1995 Yılındaki Kriz Sonrasında Meksika Bankacılık Sistemi  
Bankaların Fiskal ve Parafiskal Kaynak Aktarma Maliyetleri - Price Waterhouse Coopers  
Bankaların Ödemekle Yükümlü Oldukları Mali Yüklere İlişkin Rapor - Andersen  
Kur Rejimi Tercihi ve Türkiye  
İsveç Bankacılık Sistemi, Kriz, Krizde Yapılanlar ve Kriz Sonrası  
Şeffaflığın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme  
Türkiye'de Bankaların Konsolide Mali Tablo Hazırlamaları ve Konsolide Gözetimi    
AB Bankacılık Direktifleri Ile Türk Bankacılık Mevzuatının Karşılaştırması  
Türkiye'de İller ve Bölgeler İtibariyle Gelir, Nüfus, Banka Sayısı, Şube Sayısı, Toplam Krediler ve Toplam Mevduat, 1990-1999 ve Eki  
Finansal Düzenlemelere İlişkin Prensipler: “Dinamik Portföy Yaklaşımı”  
Türkiye'de İller ve Bölgeler İtibariyle Gelir, Nüfus, Banka Sayısı, Şube Sayısı, Toplam Krediler ve Toplam Mevduat, 1990-1999 ve Eki  
Birden Çok Alacaklı Faaliyetine Global Yaklaşım İlkeleri  
EURO Dönüşüm Hazırlıkları Raporu  
Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 11. Toplantısı'nda Hizmetlerin Serbestleştirilmesi'ne İlişkin Hazırlanan Rapor  
Grup İçi İşlemler ve Kullandırımlar  
Turkiye-IMF Stand by Anlaşması- Program Hedefleri  
Bankacılık Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapılandırmasında İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar “Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşılaştırması”  
Denetimsel Oto-Değerlendirme Sürecinin Yönetilmesi  
Ulusal Program'ın Mali Hizmetlere İlişkin Bölümü  
İsveç Bankacılık Krizi ve Bankacılık Sisteminin Yeniden Yapılandırılması
Enflasyon Hedeflemesi  
IMF'in Tavsiye Ettiği Uluslararası Standartlar (Muhasebe, Denetim, İflas, Kurumsal Yönetim, Veri Yayılımı, Maliye Politikalarında Şeffaflık, Sigorta Düzenlemeleri, Para Politikaları ve Mali Politikalarda Şeffaflık, Menkul Kıymet Piyasalarının Düzenlenmesi)  
AB ile Türkiye Arasındaki Ticaretin Serbestleştirilmesinin Mali Sektöre Etkisi  
Finansal İşlemler İçin Avrupa Ana Sözleşmesi    
Avrupa Bütünleşmesine Doğru Gelişmeler (Progress Toward the Unification of Europe)  
Etkin ve Sağlıklı Çalışan Finansal Sistemlere İlişkin Temel Standartlar  
Sermaye Yeterliliği ve VAR:"Value at Risk"  
AB Üyesi Ülkelerin Bankacılık Sistemleri  
Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile İlişkisi  
Bankaların Kredi Riskleri Hakkında Kamuoyunu Bilgilendirmesi  
Kurumsal Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırım Yöneticileri İçin Risk Standartları  
Kredi Karşılıklarına İlişkin Düzenlemeler ve Vergi Uygulamaları  
Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü: Dea-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması  
Uluslararası Muhasebe Standartları Hakkında G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Guvernörlerine Rapor  
Avrupa Komisyonu Çalışması - A Review of Regulatory Capital Requirements Colsultation Document  
BIS'in Yeni Sermaye Yeterliliği Konusunda TBB'nin Çalışmaları  
Sermaye Yeterliliği Konusunda BIS Tarafından GetirilenYeni Öneriler ve Değerlendirmesi  
Mevduat Sigorta Sisteminin Çeşitli Ülkelerde ve Türkiye'de Uygulaması  
Turkiye-IMF Stand by Anlaşması- Program Hedefleri  
Şeffaflık ve Sorumluluk, Uluslararası Mali Krizler, Mali Sistemlerin Güçlendirilmesi Çalışma Grupları Raporları   
Uluslararası Kuruluşların "İyi Yönetim" Konusuna Yaklaşımları  
Bankalarda Kurumsal Yönetim  
Küresel Krizlere Yeni Yaklaşımlar  
Kredi Riski Yönetimine İlişkin Temel İlkeler  
Basel Komite'nin Yeni Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi  
Banka Birleşmeleri ve Satın Almaları  
Kredi Muhasebesi, Kredi Riskine İlişkin Kamuoyu Bilgilendirilmesi ve İlgili Konularda Güvenilir Uygulamalar  
Banka Şeffaflığının Artırılması  
Bankalarda İç Denetim Sistemleri  
Elektronik Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetleri için Risk Yönetimi  
T.C. Merkez Bankası Statüsü ile Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Statüsü'nün Bağımsızlığa İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması  
Bankacılıkta Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipler  
Faiz Risk Yönetimine İlişkin Prensipler  
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Milli Merkez Bankaları  
Büyük Risklerin Ölçülmesi Ve Denetlenmesi  
Financial Intermediation in Austria and Comparisons of Value at Risk Methods With Implications for Regulators (1999) BIS Conference Papers (Vol.7)
Corporate Governance and Bank Profilability: Empirical Evidence from the Italian Exprience (1999) BIS Conference Papers (Vol.7)
"Corporate Governance: What Do We Know, and What Is Different About Banks?"(2003) Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review (v.9, n.1) (Special Issue)
Bankacılık Sektöründe İstihdam (1990- Mart 2007)
TBB Bankalarımız 2006 Kitabı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Uygulamaları Hakkında Yararlı Bilgiler
Bankacılığımızda İç Kontrol
Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler
Prudential Regulation and Supervision of the Banking Sector and Banking Crises: A Cross Country Empirical Investigation (Aytül GANİOĞLU)
Müşterilerin İpotekli Konut Kredisi Taleplerini Nicel Değerlendirme Modeli Önerisi (Nermin ÇELİK, Güven MURAT)
An Aggregated Information Technology Checklist for Operational Risk Management (Mehmet Zeki ÖNAL)
Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa Verilerine Göre Gruplanması (Ramazan AKTAŞ, M. Mete DOĞANAY)
Testing Quantity Theory of Money for the Turkish Economy (Özgür ASLAN, Levent KORAP)
The Predictive Performance of Asymmetric Normal Mixture GARCH in Risk Management: Evidence from Turkey (Atilla ÇİFTER, Alper ÖZÜN)
Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Rekabet: 1995-2005 (Münür YAYLA)
The Bank Lending Channel In Turkey: Effect of Capital Adequacy Ratio (Cihan AKTAŞ, Bedri Kamil Onur TAŞ)
Hisse Senedi Fiyatları ile Döviz Kuru İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Uygulama (Erman ERBAYKAL, H. Aydın OKUYAN)
Determinants of Capital Structure in Financial Institutions: The Case of Turkey (Yakup ASARKAYA, Serkan ÖZCAN)

 

»Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Algılanan Değer-Memnuniyet-Sadakat Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Uygulama Doç. Dr. Veysel YILMAZ (TBB)
»5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun İle Getirilen Temel Değişiklikler Oktay ÜSTÜN (TBB)
»Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Getirilen Temel Değişiklikler Aysel YILDIRIM (TBB)
»Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) Arif BELGİN - Cemal ERDOĞDU (TBB)
»Yapısal Faiz Oranı Riski Ölçümü N. Burak AKAN (TBB)

Tebliğler
CRD / Basel II Ülke Uygulamaları Çalışma Tebliği
"Bankalarda Operasyonel Risk Veri Tabanının Oluşturulması" (No: 2006/3) Murat MAZIBAŞ
"Operasyonel Risk Veri Tabanı Modellemesi" (No: 2006/2) Murat MAZIBAŞ
"Türk Bankacılık Sektörü Konut Kredileri Raporu" (No: 2006/1) Ela DOĞAN
"Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi" (No: 2005/10) Yasemin TÜRKER KAYA, Ela DOĞAN
"Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetleri" (No: 2005/9) Yasemin TÜRKER KAYA, Ela DOĞAN
"Basel-II Ulusal İnisiyatif Alanlarının Anlaşılmasına Yönelik Açıklayıcı Rehber" (No: 2005/8) Dr. Sedat YETİM, Aslı BALCI
"Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü" Eylül 2005 (No:2005/7) Dr. Sedat YETİM, Ozan GÜLHAN
"Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye" Eylül 2005 (No:2005/6) Münür Yayla, Yasemin Türker Kaya, İbrahim Ekmen
" Basel-II'nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri " Ağustos 2005 (No:2005/4) Ayhan Yüksel
"Basel-II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci" Mayıs 2005 (No: 2005/3) Münür Yayla ve Yasemin Türker Kaya
Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Risk Verilerine İlişkin Bir Değerlendirme Mart 2005 (No:2005/2) Murat Mazıbaş
"Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme" Mart 2005 (No:2005/1) Murat Mazıbaş
"Bankacılık Otoritelerinin Takdir Yetkisi Açısından İdari Para Cezaları" Nisan 2004 (No: 2004/01) Berk Mesutoğlu ve Münür Yayla
"Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması" Kasım 2003 (No:2003/01) Ercan Türkan, Zeynep A. Eroğlu, Yasemin T. Kaya, Berk Mesutoğlu, Münür Yayla, Şeref Saygılı, Serdar Çokaklı, Özgür İpek
"Bankacılık Sektöründe Mali Yükler: Türkiye'de ve Dünyada Borsa İşlem Giderleri" Ağustos 2002 (No: 2002/03) Münür Yayla ve Serap Yaman
"Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Japonya Örneği" Ağustos 2002 (No: 2002/02) Serdar Çokaklı
"Türk Bankacılık Sisteminde Karlılığın Belirleyicileri 1997-2000" Haziran 2002 (No: 2002/01) Yasemin Türker Kaya
"Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi" Eylül 2001 (No: 2001/06) Yasemin Türker Kaya
"Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti: (1996-2000)" Temmuz 2001 (No: 2001/05)Zeynep Ada Eroğlu
"Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi" Haziran 2001 (No: 2001/04) Yasemin Türker Kaya
"Sorunlu Aktiflerin Varlık Yönetimi Şirketlerince Tasfiyesi - Ülke Örnekleri" Mayıs 2001(No: 2001/03) Berk Mesutoğlu
"Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği" Subat 2001 (No: 2001/02) Yasemin Türker Kaya
"Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Güney Kore Örneği" Ocak 2001 (No: 2001/01) Berk Mesutoğlu
"Enflasyonla Mücadele Programı, Tüketici Kredileri ve Muhtemel Riskleri", Ekim 2000 (No: 2000/01) Ercan Türkan

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı
Temel Metinler
Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı - Tanıtım Rehberi
Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Raporu
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: EYLEM PLANI
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı

Gelişme Raporu
TMSF Kapsamındaki Bankalar: Performans ve Gelişme Raporu
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu VII
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu VI
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu V
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu IV
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu
Bankacılık Sektörü Reformu: Gelişme Raporu

Diğer
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Toplantısı: Tahsili Gecikmiş Alacakların Çözümlenmesi 26 Temmuz 2002 (İstanbul)
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Toplantısı Seminer Notları 26 Temmuz 2002 (İstanbul)
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Toplantısı Seminer Notları 19 Temmuz 2002 (İstannbul), 23 Temmuz 2002 (Ankara)
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Sayın Engin AKÇAKOCA'nın 2 Mart 2002 tarihli sunuşu

Diğer Raporlar
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
Türk Bankacılık Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000) ve Avrupa Birliği ile Mukayesesi
Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması
Abant Çalıştayı Sunumları
Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetleri: Milli Ekonomi Açısından Ayak Bağı mı?"- Ercan TÜRKAN, BDDK Başkan Yardımcısı - ODTÜ Ekonomi Kongresi 7 Eylül 2003
Yeni Büyüme Stratejisi ve Finans Sektörü" - Dr. Şeref SAYGILI, BDDK Mali Sektör Politikaları Dairesi - ODTÜ Ekonomi Kongresi 6 Eylül 2003
Aracılık Maliyetleri - Ekonomik Büyüme İlişkisi" - Dr. Şeref SAYGILI, Yasemin Türker KAYA, Münür YAYLA - ODTÜ Uluslararası İktisat Kongresi 6 Eylül 2003
2003 Yılı TMSF Bağımsız Denetim Raporu (zip dosyası)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2003 Yılı Faaliyet Raporu
TMSF İştirak Satış Raporu (Kasım 2003)
TMSF İştirak Satış Raporu (Ekim 2003)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Etkinlik Anketi Değerlendirme Raporu
BDDK Dava Takip Raporu (zip formatında)(31.10.2003)
TMSF Dava Takip Raporu (zip formatında)(31.10.2003)
TMSF İştirak Satış Raporu (Eylül 2003)
TMSF Gayrimenkul Satış Raporu (Eylül 2003)
2002 Yılı TMSF Bağımsız Denetim Raporu (zip dosyası)
2001 Yılı TMSF Bağımsız Denetim Raporu (zip dosyası)
Pamukbank Bilgilendirme Raporu 27.06.2002
Mikro Girişimcilere Yönelik Finansman Stratejisi: Mikro Finansman
Mikro Girişimcilere Yönelik Finansman Stratejisi: Mikro Finansman
Aylık Değerlendirme Raporu-Eylül 2003

TMSF Aylık Mali Tablolar
Bilançolar
Gelir Tabloları

Sunumlar
BDDK Başkanı Sn. Tevfik Bilgin'in TBMM Plan Bütçe Komisyonunda “BDDK 2008 Yılı Bütçesi” Hakkındaki Sunumu
Bankacılıkta Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi / Mevzuat Çerçevesinde BDDK Perspektifi
18 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen “İnternet, Bilişim ve Güvenlik” Panelinde Kurumumuzca Yapılan Sunum
BDDK Başkanı Sn. Tevfik Bilgin'in 18 Mayıs 2007 tarihinde düzenlenen “İnternet, Bilişim ve Güvenlik” Panelinde Yaptığı Açış Konuşması
BDDK Başkanı Tevfik BİLGİN'in 5.12.2006 tarihinde "Active Academy 4.Uluslararası Finans Zirvesi" nde yaptığı konuşma metni
20 Nisan 2006 tarihinde gerçekleştirilen "Bilgi Sistemleri Denetiminde BDDK Yaklaşımı" başlıklı sunum
Marmara Üniversitesi'nin 28 Mart 2006 tarihindeki "E-Toplum Olma Sürecinde Eşgüdüm ve İşbirliği Paneli"nde yapılan "BDDK ve Teknoloji" başlıklı sunum
BDDK Başkanı Sn. Tevfik Bilgin'in 19.07.2005 Tarihinde İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı sunum
Sun Microsystems tarafından 31.05.2005 tarihinde düzenlenen konferansta yapılmış olan 'Basel II ve Teknoloji' konulu sunum
Bankalar Bilgi Teknolojileri Envanteri Anketi Sunumu
BDDK Başkanı Tevfik Bilgin'in Active Academy'nin Düzenlediği "2. Uluslararası Finans Zirvesin"de Yaptığı Konuşma
BDDK Başkanı Sn. Tevfik Bilgin'in A.Ü. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nde 26.11.2004 Tarihinde Yaptığı Konuşma
Kurumumuz Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi tarafından, Türkiye Bankalar Birliği'nin düzenlediği Basel II Bilgilendirme Toplantısında Yapılan Sunuş
Finansman Dairesi Başkan Yardımcısı Neslihan Özdemir tarafından 22 Ekim 2003 tarihinde Seul'de Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliğinin (IADI) 2. Yıllık Genel Kurul Toplantısında yapılan sunum (İngilizce)
23 Ekim 2003 Tarihli Basın Toplantısında Yapılan Sunuş
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)ve Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından 10 Ekim 2003 tarihinde Londra'da düzenlenen toplantıda Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Ercan TÜRKAN tarafından İngilizce yapılan sunuş
BDDK Başkanı Sayın Engin Akçakoca'nın Dubai'de yapmış olduğu sunum
Bankaların ve Özel Finans Kurumlarının İflası-Senay Öztrak-Hukuk İşleri Dairesi Başkanı
BDDK Toplantıları - IV Krizden İstikrara Doğru Bankacılık Sektörü,
AB'ye Girişin Bankacılık Hizmetlerine Etkisi" - Dr. Ceyla PAZARBAŞIOĞLU, Başkan Yardımcısı - Mayıs 2003
Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi - 16 Ocak 2003
Bankacılık Sektörü Gelişmeleri - Kasım 2002
BDDK ve Faaliyetleri Hakkında Genel Bilgilendirme
2 Ağustos 2002 -Türk Bankacılık Sektöründeki Son Gelişmeler: BDDK'nın Rolü - Dr. Ceyla PAZARBAŞIOĞLU, Başkan Yardımcısı -Pamukkale Üniversitesi, Ekonomi Yaz Seminerleri

Basel II
Temel Belgeler
Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması - Kapsamlı Versiyon (Türkçe Çeviri)
Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması - Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Türkçe Çeviri)
Basel-II'nin Denetim Otoritesinin İncelemesi-İkinci Yapısal Blok
Basel-II'nin Piyasa Disiplini-Üçüncü Yapısal Blok
Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler
Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanmış olan Yeni Basel Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı (Basel-II) (İngilizce aslı)
Basel II'nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar (Türkçe Çevirisi)
Basel II'nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar (Türkçe Çevirisi) - (Ek: Ulusal İnisiyatif Kullanılacak Alanlar)
Basel II'nin Uygulanmasına İlişkin Göz Önünde Tutulması Gereken Hususlar (İngilizce aslı)

Basel II'ye Uyum Çalışmaları
Basel 2 İkinci Sayısal Etki Çalışması (QIS-TR2) Değerlendirme Raporu
Bankacılık Sektörü Basel-II İlerleme Raporu
Bankacılık Sektörü Basel-II Gelişme Raporu
Türk Bankacılık Sistemi Basel-II 2. Anket Çalışması Sonuçları
Basel-II Ulusal İnisiyatif Alanlarının Anlaşılmasına Yönelik Açıklayıcı Rehber
Türk Bankacılık Sistemi Basel II 1. Anket Çalışması Sonuçları
Basel-II'ye Geçişe İlişkin Yol Haritası (Taslak) (30/05/2005)
Basel-II Sayısal Etki Çalışması (QIS-TR) Değerlendirme Raporu
10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II)

Çalışma Raporları
Bankalarda Operasyonel Risk Veri Tabanının Oluşturulması (Çalışma Raporu 2006/3)
Operasyonel Risk Veri Tabanı Modellemesi (Çalışma Raporu 2006/2)
Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Risk Verilerine İlişkin Bir Değerlendirme
Operasyonel Riske Basel Yaklaşımı: Üç Yapısal Blok Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Basel-II'nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri
Basel-II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci (Çalışma Raporu 2005/3)

Konuşma ve Sunumlar
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Abdullatif Şener'in Basel-II'ye Geçişe İlişkin Konuşma Metni
Basel-II'ye Geçiş Yol Haritasına İlişkin BDDK Başkanı Sayın Tevfik Bilgin'in Konuşma Metni
1. Yapısal Blok
2. Yapısal Blok
3. Yapısal Blok
Basel-II'ye Yönelik Eleştiriler-Basel-II'nin Muhtemel Etkileri-Yapılan Çalışmalar

 

 

Bilgi Kaynakları
Sermaye Piyasası Kurulu
İMKB Resmi Sitesi
İMKB Günlük Bülteni
İMKB Dönemsel Bülteni
İMKB Aylık Bülteni
Sermaye Piyasası ve Borsa Bilgiler Temel Kılavuzu

Teorik Makaleler
İMKB Endeksinin PARCH Modellemesi Erdinç TELATAR, H. Soner BİNAY
Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi Hayrettin Usul Ve İsmail Bekçi
Sermaye Piyasasında Dereceleme Arş.Göv.Sezgin Demir Doç.Dr.Fehmi Karasioglu
Kamunun Aydınlatılması Açısından Finansal Bilgi Kaynakları Ve Bağımsız Denetim Fonksiyonu Doç.Dr.Fehmi Karasioglu
İçeriden Öğrenenler Ticareti (Insıder Tradıng) Ve Türkiye'de Muhasebenin Yatırımcılara Bilgi Sağlama Sorumluluğu Doç.Dr.Fehmi Karasioglu
İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve İş Ahlâkı - Ayhan Sarısu
The Relationship Between Exchange Rates and Stock Prices: A Causality Analysis Saadet KASMAN
Türkiye'de Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Firmaların Halka İlk Arz ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Hatice Gereklioğlu DÜZAKIN
Sınıflayıcı (Classifier) Sistem ile IMKB'de Yeni Bir Anomali Gozlemi Hakan Aksoy, Ismail Saglam
Evaluation of Portfoilo Performance of Turkish Investment Fund Cudi Tuncer Gürsoy, Y. Ömer Erzurumlu
Hisse Senedi Getirileri ve Makroekonomik Değişkenlerin Koentegrasyon ve Nedensellik İlişkileri Osman Karamustafa, Yakup Küçükkale
The Performance of IPOS In Istanbul Stock Exchange In Year 2000 Suat TEKER, Ömer EKİT
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması : Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı Ferhan ÇEVİK - Yeliz YALÇIN
39 No'lu Ums ve Tms'nin Uyumlaştırılması Halim ERGEN
Daily Volatility in the Turkish Foreign Exchange Market C. Aksoy, E. Balaban İzgi, C. Koğar, C. Özcan
January Effect, Yes. What About Mark Twain Effect? E. Balaban
Day of the Week Effects: New Evidence from an Emerging Stock Market E. Balaban
Some Empirics of the Turkish Stock Market E. Balaban
The Term Structure of Volatility in the Turkish Stock Market E. Balaban
Stock Market Efficiency in a Developing Economy: Evidence from Turkey E. Balaban, K. Kunter
Informational Efficiency of the Istanbul Securities Exchange and Some Rationale for Public Regulation E. Balaban
Menkul Kiymetlerin Degerlemesi Konusunda Uluslararasi Muhasebe Standartlarinda Yapilan Degisiklikler-IAS 39 Aydin Karapınar
Bir Finanslama Araci Olarak Warrantlar ve Muhasebelestirilmesi Cihan TANRIÖVEN
An Analysis of Exchange Market Pressure and Monetary Policy:Evidence from Turkey Alpaslan AKÇORAKOGLU
Istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda Ilk Halka Arzlarin Uzun Vadeli Fiyat Performanslarinin Ölçülmesi Tolga AYDEN - Mehmet Baha KARAN
Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi Atilla GÖKÇE
IMKB'de Fiyat-Hacim Iliskisi: Granger Nedensellik Testi Atilla GÖKÇE
Birleşik Amaç Fonksiyonlu Portföy Seçimi Modelinin İmkb-30 Endeksine Uygulanması Doç. Dr. Erhan ÖZDEMİR, Arş. Gör. Gökhan TURAN
Vadeli Islemler Piyasalarinda Elektronik Ticaret ve IMKB Vadeli Islemler Piyasası Ali Coşkun
Implementation of Stock Index Futures on Istanbul Stock Exchange Ali Coşkun
Is There a Semi-Monthly Effect in the Turkish Stock Market? Ercan Balaban, Meliha Bulu
Risk-return-volume relationship in an emerging stock market Ferhan Salman
Use of Time-Frequency Representations in the Analysis of Stock Market Data Gönül Turhan Sayan, Serdar Sayan (PDF, 880 kb)

Online Yatırımlar ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Adem ANBAR
Borsa.net - Makaleler sayfası
The Use Of Data Envelopment Analysıs For Stocks Selectıon On Istanbul Stock Exchange Assoc.Prof.Dr. Fatma TIRYAKI
Finansal Piyasalarda Asimetrik Enformasyon Problemi: Temel Kavramlar, Literatür Ve Çözüm Önerileri Kutluğhan Savaş ÖKTE
Yabancı Yatırımcıların Yatırım Portföyleri İçin İMKB Alternatifi Lale KARABIYIK (1998)

İnternet Kaynakları
Paragaranti
Verikom
Senetçi
Myborsa.com
Daily stocks
Stock exchanges- Worldwide links
Silicon investor
Dogs of the dow
Dow Jones indexes
Hisse.net
Tüyofesör
Dr.Yaşar Erdinç Borsa Bilgileri
Ali Perşembe'nin Sitesi
Borsanaliz.com
Finnet
İş Bankası Finans Rehberi
Kur Bankası

 
 
»Atatürk'ün İktisat Zihniyeti

»Doğrudan yabancı sermaye yatırımlerını gelişmekte olan ülkelere yönlendirici politikalar

»Gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik entegrasyon

Son dakika haberleri...
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
Herkese lazım...
 


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 
Site içi arama için kelime girin...
 


DUYURU PANOSU

---SELAM !---
Mali tahlilciler,

İstihbaratçılar,
sizler ve önerilereniz bizim için değerli...

MATİS

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=