Bankacılık mevzuatı
Bankacılık Mevzuatı 

Mevzuat Kaynakları
BDDK Mevzuat Sayfası
TBB - Temel Düzenlemeler
İller Bankası – Mevzuat Bilgi Sistemi
Hazine Müsteşarlığı - Mali Kurumlar ve Kambiyo Mevzuatı

Bankacılık Kanunu
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
5667 Sayılı "Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma
Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun
5472 sayılı "Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanunlar

Diğer Kanunlar
4389 Sayılı Bankalar Kanunu
4389 Sayılı Kanun
4491 Sayılı Kanun
4672 Sayılı Kanun
4684 sayılı Kanun
4743 sayılı Kanun
4842 sayılı Kanun
5020 sayılı Kanun
5189 sayılı Kanun
5228 sayılı Kanun

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik
BDDK Tarafından Hükümete Sunulan Metin
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Hükümet Gerekçesi
Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın Kanun Teklifi ve Gerekçeleri
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
TBMM Genel Kurul Tutanağı
İlgili Düzenlemeler

Bankacılık Kanununa İlişkin Yönetmelikler
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5 Nisan 2008)
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik - EK3
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik - EK1
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik - EK2
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9 Haziran 2007)
9 Haziran 2007 tarihinde değiştirilen Yönetmelik ile değiştirilen Ek-2
9 Haziran 2007 tarihinde değiştirilen Yönetmelik ile değiştirilen Ek-1
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24 Temmuz 2007)
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5 Nisan 2008)
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal
Tabloların Biçim ve İçeriği
Hakkında Tebliğ
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal
Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ - EK1
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik - Ekleri
İki yıldan az olmamak üzere dört yıldan kısa süreli Finansal Kiralama Sözleşmesi düzenlenebilmesine ilişkin usul ve esaslar
Süresi iki yıldan az olmamak üzere dört yıldan kısa olarak belirlenebilecek Finansal Kiralama Sözleşmelerine konu mallar listesi
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikin 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (ç) Bendine İstinaden, Şirketlerin Özkaynaklarında Dikkate Alınacak Sermaye Benzeri Borçlara İlişkin Usul ve Esaslar
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22/03/2008)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik - EK1
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10-10-2007)
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik - EK1
Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik - Ek
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik - EK1
Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik
Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - EK1
Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik - EK1
Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik
Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik - EK1
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

Bilgi Sistemleri Denetimi ile ilgili Düzenlemeler
Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimine İlişkin Rapor Formatı Hakkında Tebliğ
Bankaların Konsolidasyona Tabi Ortaklıklarında Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi ve Rapor Formatı Hakkında Genelge
Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimine İlişkin Rapor Formatı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ
Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik

İç Denetim ve Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri
Denetim komitesi üyelerinde aranacak niteliklere ilişkin Kurul Kararı

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe İlişkin Tebliğler
Opsiyonlardan Kaynaklı Piyasa Riski İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğler
Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplamasında Dikkate Alınmasına İlişkin Tebliğ
Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ

Tebliğler
Türkiye'de Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ ve Ekleri
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ve Ekleri
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

Genelgeler
Opsiyon primlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin 2008/2 sayılı Genelge
Türev İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin 2008/1 Nolu Genelge
Genelge 2007/2: Yabancı para cinsinden kaydedilen bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi

Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununa İlişkin Düzenlemeler
Bankaların Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına İlişkin Düzenlemeler
Banka Kuruluşunda veya Mevcut Bankaların Hisselerinin Devralınmasında ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bünyesinde Bulunan Bankaların Hisselerini Satın Almak Üzere Başvuracaklarda Aranacak Koşullara İlişkin Karar
Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Genelge

Sermaye Yeterliliğine İlişkin Düzenlemeler
Yapısal Pozisyon Uygulamasına İlişkin Genelge
Piyasa Riskinin Standart Metod Kullanılarak Hesaplanmasına İlişkin Örnek (Versiyon - 2) (14.12.2001 tarihi itibariyle yenilenmiştir.)
Üçüncü Kuşak Sermayenin Hesaplanmasına İlişkin Açıklama
Piyasa Riskinin Standart Metod Kullanılarak Hesaplanmasına İlişkin Örnek - Ekler (Versiyon - 2)

İç Denetim ve Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri
Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerine İlişkin Açıklanmasına Gerek Duyulan Hususlar
Bankaların Risklilik Düzeyinin Değerlendirilmesine İlişkin Açıklama
Özel Finans Kurumlarının Risklilik Düzeyinin Değerlendirilmesine İlişkin Açıklama

Karşılık Düzenlemeleri
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Muhasebe Düzenlemeleri
17 Sayılı Tebliğ - Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı ve Eki Tablolar
19 Sayılı Tebliğ - Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı
II- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
III- Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

Genelgeler
Gayrinakdi Kredilerdeki Alacak Hakkının Belgelenmesi ile ilgili 24.06.2005 tarihli ve 2005/7 Sayılı Genelge
Nakit Karşılığı Kredi ve Mevduat Rehni ile ilgili 14.06.2005 tarihli ve 2005/6 Sayılı Genelge
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 14 Sayılı Tebliğ ile ilgili 2005/5 sayılı Genelge
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 14 Sayılı Tebliğ ile İlgili 2005/4 Sayılı Genelge
Konvertibl Olmayan Döviz ile Yapılan İşlemler ile ilgili 2005/3 Sayılı Genelge
Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 1 Sayılı Tebliğ ile ilgili Genelge
Kamuya Açıklanacak Mali Tablo ve Raporlara İlişkin 2005/1 Sayılı Genelge
18 sayılı tebliğe ilişkin 2004/3 sayılı genelge
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi ile ilgili Genelge
Gayrimenkul Edinimi Sınırı Hakkında 2004/1 Sayılı Genelge

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Duyuru ve Yazıları
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin 17 sayılı Tebliğ ile ilgili Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen 22.07.2004 tarih ve 8757 sayılı yazı (10.02.2003 tarih ve 1901 sayılı yazı eki tablolar güncellenmiştir.)
Türkiye Bankalar Birliğine gönderilen 15.06.2004 tarihli ve Genel kredi sınırları konulu yazı
Bankaların Risklilik Düzeyinin Değerlendirilmesine İlişkin Açıklama ilgili Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen 06.03.2003 tarih ve 2842 sayılı yazı
Özel Finans Kurumlarının Risklilik Düzeyinin Değerlendirilmesine İlişkin Açıklama ile ilgili Özel Finans Kurumları Birliği'ne gönderilen 06.03.2003 tarih ve 2843 sayılı yazı
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin 17 sayılı Tebliğ ile ilgili Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen 10.02.2003 tarih ve 1901 sayılı yazı
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin 17 sayılı Tebliğ ile ilgili Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen 10.02.2003 tarih ve 1901 sayılı yazı - EK
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğlere ilişkin Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen 07.02.2003 tarih ve 1855 sayılı yazı
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile ilgili Özel Finans Kurumları Birliği'ne gönderilen 09.01.2003 tarih ve 399 sayılı yazı
3 ve 5 yıl vadeli dövize endeksli menkul kıymetlerden, bankalarca vade sonuna kadar elde tutma amaçlı olarak bulundurulanların, hangi tarih itibarıyla muhasebeleştirilecekleri hususuna açıklık getiren 24.07. 2002 tarih ve 8510 sayılı yazı
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile ilgili Türkiye Bankalar Birliği'ne gönderilen 11.04.2002 tarih ve 4250 sayılı yazı
Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe ilişkin 04.07.2001 tarih ve 5423 sayılı yazı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna İlişkin Düzenlemeler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkelere Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Finansal Yeniden Yapılandırma Programı
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik (Anadolu Yaklaşımı)
4743 sayılı, Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Düzenlemeler
Yönetmelik ve Kurul Kararları
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında 2000/682 sayılı Karar
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatına ilişkin 1143 sayılı Kurul Kararı
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatına ilişkin 1084 sayılı Kurul Kararı
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatına ilişkin 1083 sayılı Kurul Kararı
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile TMSF'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında 1043 sayılı Kurul Kararı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği
TMSF Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin BDDK Kararları

Genelge ve Yazılar
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 05.10.2001 Tarih ve BDDK.2.TMSF.01.FİN.02.2/8174 sayılı yazı
EK1
EK2
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 78 Sayılı BDDK Kararına İlişkin 23.11.2000 Tarih ve BDDK.2.TMSF.01.FİN.02.2/2111 Sayılı Yazı - ESKİ

Çek Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun (3167 Sayılı Kanun - 4814 Sayılı Kanun ile Değişik)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4814 Sayılı Kanun)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/433)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (2003/1)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (2004/1)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (2005/1)
3167 Sayılı Çek Kanununa İlişkin TC Merkez Bankası Yazı ve Talimatları
4814 Sayılı Kanun ile Değişik Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması hakkında 3167 sayılı Kanun
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2007/1 Sayılı Tebliğ
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)

Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sınır Ötesi Finansal Kiralama İşlemleri
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar - EK1
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar - EK2
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar - EK3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına İlişkin Düzenlemeler
Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında 2002/1 No'lu Tebliğ

Birleşme ve Devralmalara İlişkin Vergi Muafiyetleri
Banka birleşme ve devir almalarında vergi resim ve harç istisnası hakkında, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanun, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve kurumlar vergisi kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkında 4605 sayılı kanunun ilgili maddelerine ilişkin düzenleme
İlgili Maddeleri
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Plan ve Bütçe Komisyonu Metni
T.B.M.M. Genel Kurul Tutanağı (19.Birleşim)

Kamu Sermayeli Bankaların Kanunlarına İlişkin Düzenlemeler
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4604 Sayılı Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında 4603 Kanun

Vergi Kimlik Numarası Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler
1 Sıra Sayılı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

DüzenlemeTaslakları
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Taslağı
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programına İlişkin Düzenlemeler
4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4'üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Geçici 4'üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetim Esas ve Usulleri HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4'üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
KOBİ'lerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması
4743 sayılı Kanuna İlişkin F.Y.Y.'ye Programına İlişkin Duyurular
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel     Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik - Yönetmelik Eki Talimatlar ve Tablolar
Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4743 Sayılı Kanun
Mevduat Kabulüne Yetkili Özel Sermayeli Bankaların Ara Dönem Mali Tablolarının Düzenlenmesine ve Yayımlanmasına İlişkin Yönetmelik
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5582 Sayılı Kanun
Gerekçeler
Genel Gerekçe
Madde Gerekçeleri
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Kabul Ettiği Metin
TBMM Genel Kurul Tutanağı
5582 Sayılı Kanun
Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ
Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Konut Finansman Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 34)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 Sayılı Kanun
Hükümet Gerekçesi
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Kabul Ettiği Metin
TBMM Genel Kurul Tutanakları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ile İlgili Diğer Düzenlemeler
1 Sıra Sayılı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği
2 Sıra Sayılı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği
3 Sıra Sayılı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği
4 Sıra Sayılı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği
5 Sıra Sayılı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği
Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanun
Kimlik tespit zorunluluğuna ilişkin  Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Kararı
Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Düzenlemeler
Avrupa Birliği Mevzuatında İlgili Düzenlemeler
22 Şubat 1990 tarihli, 90/88/EEC sayılı Konsey Yönergesi
16 Şubat 1998 tarihli 98/7/EC sayılı Konsey Yönergesi
22 Aralık 1986 tarihli Konsey Yönergesi (87/102/EEC)
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 4822 Sayılı Kanun
Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
İlgili Diğer Düzenlemeler
Kredi ve Mevduat Faiz Oranları, Mevduat Türleri ve Vade Dilimlerine İlişkin Düzenlemeler
Bankaların Mevduat İçin Ayırmak Zorunda Oldukları Yasal Yükümlülüklere İlişkin Düzenlemeler
TCMB Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 4651 Sayılı Kanun ile Getirilen Yenilikler (30 Mayıs 2001 - TCMB İnternet Sitesinden)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu (1211 Sayılı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4651 Sayılı Kanun

Vergi Kimlik Numarası Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler
Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ
Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
Vergi Kimlik Numarasının Yaygınlaştırılmasına İlişkin 4358 Sayılı Kanun
Vergi Kimlik Numarasına İlişkin Tebliğler
1 Sıra Sayılı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğ
2 Sıra Sayılı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğ
3 Sıra Sayılı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğ

Bankacılık Etik İlkeleri
Türkiye Bankalar Birliği Üyesi Bankaların İlan ve Reklam Yaparken Uymakla Yükümlü Oldukları İlkeler ve Koşullar 

2001 Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4640 Sayılı Kanun
Hükümet Gerekçesi
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Kabul Ettiği Metin
TBMM Genel Kurul Tutanağı (82. Birleşim)

Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi
5281 Sayılı Kanun'un Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi İle İlgili Olduğu Düşünülen Hükümleri
Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No 257)
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5527 Sayılı Kanun
Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Banka Birleşme ve Devir Almalarında Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanun, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunı İle 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 4605 Sayılı Kanun'nun İlgili Maddelerine İlişkin Düzenleme
İlgili Maddeleri
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Plan ve Bütçe Komisyonu Metni
T.B.M.M. Genel Kurul Tutanağı (19. Birleşim)

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4684 Sayılı Kanun
Kamu Bankalarına İlişkin Hükümleri
Bazı Fonların Tasfiyesi ile İlgili Hükümleri
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Hükümleri
Geçici ve Son Hükümler
713 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Genel Gerekçe
Madde Gerekçeleri
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Alt Komisyon Raporu
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Genel Kurul Tutanakları
Birleşim 120
Birleşim 119
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un Bankacılık Sektörünü Doğrudan İlgilendirdiği Düşünülen Maddeleri

Elektronik İmza Hakkında 5070 Sayılı Kanun
Hükümet Gerekçesi
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Komisyon Raporları
Adalet Komisyonu Metni
Genel Kurul Tutanağı
Elektronik İmza Hakkında 5070 Sayılı Kanun

İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4949 Sayılı Kanun
Kanun Metni
Hükümet Gerekçesi
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Adalet Komisyonu Raporu
Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Genel Kurul Tutanağı

İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5092 Sayılı Kanun
Hükümet Gerekçesi
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Komisyon Raporları
Komisyon Metni
Genel Kurul Tutanağı
İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5092 Sayılı Kanun

Kamu Sermayeli Bankaların Kanunlarına İlişkin Düzenlemeler
T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin Görev Zararı Alacaklarının Tasfiye Edilmesi Hakkında 2001/2312 Sayılı Karar
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4604 Sayılı Kanun
T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun  (A) Grubu Hisseleri İle (B) Grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Olanların Satışı İle İlgili  Usul ve Esaslara İlişkin 2001/1788 Sayılı Karar

Mali Konulara İlişkin Bazı Tebliğler
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 323)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 320)

Sermaye Piyasasına İlişkin Bazı Düzenlemeler
Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ (Seri: V, No: 77)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik
27 Ağustos 2001 Tarih Ve 24506 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Seri:XI, No 19 Sayılı Tebliğ"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun
Hükümet Gerekçesi
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Komisyon Raporları
Komisyon Metni
Genel Kurul Tutanağı
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar

Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4705 Sayılı Kanun
Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4705 Sayılı Kanun Metni
734 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Genel Gerekçe
Madde Gerekçeleri
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Hükümetin Teklif Ettiği Metin
Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Genel Kurul Tutanakları
Birleşim 128

Diğer düzenlemeler
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete'nin 21 Haziran 2006 Tarih ve 26205 Sayılı Nüshasında Yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin  17 Ağustos 2001 Tarih ve 24496 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2001/2847 Sayılı Karar
Türkiye Bankalar Birliği Tebliğleri
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında 5569 Sayılı Kanun
Taşınmazlar Üzerine Rehin Hakkı Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında 2002/3813 Sayılı Karar
Taşınmazlar Üzerine Rehin Hakkı Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında 2002/3813 Sayılı Karar'a ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart 2002 Tarihli Ek Genelgesi
Tebligat Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4829 Sayılı Kanun
Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Kredi Kartı Dolandırıcılığına İlişkin Bankaları Yakında İlgilendirdiği Düşünülen Maddesi

Son dakika haberleri...
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
Herkese lazım...
 


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 
Site içi arama için kelime girin...
 


DUYURU PANOSU

---SELAM !---
Mali tahlilciler,

İstihbaratçılar,
sizler ve önerilereniz bizim için değerli...

MATİS

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=